Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Διαρθρωτικά Ταμεία

Αντιπλημμυρικά Έργα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) 75% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ
1. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΦΑΣΗ Α ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) 11.900.000,00 8.925.000,00 4 ΧΡΟΝΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 ΙΟΥΝΙΟΣ 2026
2. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΔΥΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2.380.000,00 1.785.000,00 2 ΧΡΟΝΙΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ  2022

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024
3. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 2.380.000,00 1.785.000,00 2 ΧΡΟΝΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ  2022 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024
4. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 1.190.000,00 892.500,00 2 ΧΡΟΝΙΑ συμπεριλαμβανομένου των μελετών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
  ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 17.850.000,00 13.387.500,00      

Φάση Γ

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Εισαγωγή

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου αντικατοπτρίζει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για αξιοποίηση πόρων ύψους €1,2 δισ. που θα διατεθούν στη Κύπρο για την περίοδο 2021-2026, από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε το 2020 στη δημιουργία ενός έκτακτου και προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση, με την επωνυμία Επόμενη Γενιά ΕΕ (Next Generation EU) και συνολικό προϋπολογισμό ύψους €750 δισ., στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027.

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί τον πυρήνα της πιο πάνω πρωτοβουλίας με €672,5 δισ. σε διαθέσιμα δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, προς μετριασμό των επιπτώσεων λόγω πανδημίας αλλά και για να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες βιώσιμες και ανθεκτικές σε μελλοντικές προκλήσεις. Επίσης, βασικός στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Στην Κύπρο αναλογεί από τον πιο πάνω μηχανισμό χορηγία ύψους € 1,006 δισ. ενώ θα αντλήσει επιπλέον €200.3 εκ. υπό τη μορφή πρόσθετου δανεισμού. Βάσει των υφιστάμενων σχεδιασμών, ο συνολικός προϋπολογισμός του ΣΑΑ Κύπρου ανέρχεται στα €1,209 δισ.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), προχώρησε σε υποβολή πρότασης επένδυσης προς χρηματοδότηση με στόχο την υποστήριξη προς τη μετάβαση του οργανισμού σε ένα έξυπνο, ψηφιακό και πράσινο οργανισμό. Κατόπιν εξέτασης, η επένδυση εγκρίθηκε για χρηματοδότηση ύψους €5.250.000,00 και εντάχθηκε  στην ενότητα «Έξυπνη και Βιώσιμη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων» του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το ΣΑΛ έχει θέσει ως στόχο τη στροφή προς εναλλακτικές και βιώσιμες μορφές ενέργειας και τη μετεξέλιξη του σε ένα σύγχρονο και τεχνολογικά ανεπτυγμένο οργανισμό προς την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος. Σε αυτά τα πλαίσια το ΣΑΛ επιδιώκει την εφαρμογή δράσεων όπως η περαιτέρω χρήση ηλιακής ενέργειας (φωτοβολταϊκών συστημάτων) και βιοαερίου, η εφαρμογή σχεδίου παρακολούθησης των λυμάτων και του τριτοβάθμιου επεξεργασμένου νερού για θέματα υγείας του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, καθώς και για τη μείωση επικίνδυνων ουσιών στα επεξεργασμένα λύματα. Επίσης, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Συμβουλίου προς τους πολίτες και επιχειρήσεις θα υλοποιηθούν δράσεις  ψηφιοποίησης της διαχείρισης λυμάτων και όμβριων με τη χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Geographical Information System – GIS) όπως και εφαρμογή συστήματος συντήρησης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων και τη βέλτιστη απόδοση του δικτύου.

Electricity generation using biogas

Στα πλαίσια της πολιτικής του οργανισμού για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μελετάται το ενδεχόμενο κατασκευής μονάδας παραγωγής βιοαερίου στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας το οποίο θα χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε μονάδα συμπαραγωγής (CHP) θερμότητας/ηλεκτρικής ενέργειας η οποία επίσης θα κατασκευαστεί στα πλαίσια του ίδιου έργου με επιχορηγημένο κόστος €1.000.000,00.

Electricity generation using photovoltaics

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση έργων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων με επιχορηγημένο κόστος €1.000.000,00. Το ΣΑΛ θα προχωρήσει με τέσσερα (4) έργα όσον αφορά το πιο πάνω με το πρώτο να αφορά τοποθέτηση τους στην οροφή των γραφειακών του εγκαταστάσεων του οργανισμού, την εγκατάσταση τους σε εννέα (9) αντλιοστάσια, κατασκευή ηλιακού πάρκου 150 KW στις στέγες των κτηρίων αλλά και δημιουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας.

Installation of 20 energy efficient pumps

Με σκοπό τη μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται θα αντικατασταθούν 20 αντλίες παλαιάς τεχνολογίας, με αναβαθμισμένο εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. Η αντικατάσταση των εν λόγω αντλιών αναμένεται να στοιχίσει γύρω στις €250.000,00.

In-pipe monitoring and cleaning equipment

Το ΣΑΛ θα προμηθευτεί σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης αγωγών (CCTV) και βυτιοφόρο με δυνατότητα εκτόξευσης νερού για βελτίωση και αναβάθμιση του δικτύου λυμάτων με κόστος έργων €500.000,00.

H2S System (κατασκευή, εξοπλισμός και λειτουργία)

Για τη μακροχρόνια προστασία του δικτύου και των εγκαταστάσεων του Σταθμού θα κατασκευαστεί μονάδα παραγωγής διαλύματος νιτρικού ασβεστίου με τις σχετικές δοσομετρικές μονάδες, που θα εγκατασταθούν σε 6 αντλιοστάσια λυμάτων με σκοπό την αποτροπή δημιουργίας υδρόθειου (Η2S) το οποίο είναι διαβρωτικό και επικίνδυνο αέριο που εκλείεται στα σηπτικά λύματα.  Το κόστος του έργου αυτού υπολογίζεται στο €1,350.000,00.

Collaboration with UCY for the urban health sentinel and the intelligent decision support system

Το ΣΑΛ σε συνεργασία με το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού «Νηρέας» του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα εφαρμόσει ένα πρωτοποριακό διεθνώς ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Health Sentinel» με την περιοδική παρακολούθησης των λυμάτων με στόχο την αποτύπωση της κατάστασης της δημόσιας υγείας στην Λάρνακα.

Τέλος, το ΣΑΛ σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα μελετήσουν και αναπτύξουν ένα καινοτόμο «ψηφιακό δίδυμο» (digital twin) του συστήματος του ΣΑΛ, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση και ενίσχυση της ικανότητας λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων, για κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του δικτύου λυμάτων και όμβριων. Το κόστος των εν λόγω ερευνητικών προγραμμάτων ανέρχεται στις €500.000,00.

Smart telemetry system, Web Portal & Cloud

Το ΣΑΛ στοχεύει σε βελτίωση των υπηρεσιών του μέσω ψηφιακής αναβάθμισης με την υλοποίηση 3 έργων ψηφιακής φύσης, όπως τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης για πελάτες και εργαζομένους, υποδομή υπολογιστικού νέφους (infrastructure as a service) και εγκατάστασης συστήματος έξυπνης τηλεμετρίας για τα αντλιοστάσια. Το κόστος για τα έργα αυτά ανέρχεται στις €350.000,00.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Horizon 2020 – Water Mining

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WaterMining  που χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020 στο πλαίσιο της Καινοτομίας (Innovation Action). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 39 εταίροι από 12 χώρες, με κόστος έργου €19.100.000 το οποίο έχει λάβει επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ποσό των €16.900.000. Η έγκριση του προγράμματος θεωρείται μεγάλη επιτυχία στο τομέα επεξεργασίας νερού με κυρίως θέμα τη δημιουργία έξυπνων συστημάτων για την οικονομία και την κοινωνία μέσω της σωστής διαχείρισης νερού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 μελέτες περίπτωσης(case studies) εκ των οποίων στη 4η μελέτη περίπτωσης θα εγκατασταθούν πιλοτικές μονάδες στο στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας, με σκοπό να αφαιρέσουν το χλωριούχο νάτριο από τα επεξεργασμένα λύματα και επαναχρησιμοποίηση του για παραγωγή χλωρίνης, όπως και το φώσφορο για περαιτέρω επεξεργασία. Το ΣΑΛ θα είναι υπεύθυνο για την συλλογή δεδομένων που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας.

Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις δράσεις του προγράμματος και τις υπόλοιπες μελέτες περίπτωσης μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο about us – watermining.

Επίσης στον σύνδεσμο press release μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου για το πρόγραμμα για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του όπως και το πρώτο ενημερωτικό δελτίο first project newsletter με όλες τις πληροφορίες και περαιτέρω συνδέσμους για ολοκληρωμένη ενημέρωση για το εν λόγω πρόγραμμα.