Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Διαρθρωτικά Ταμεία

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) 75% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ
1. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΦΑΣΗ Α ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) 11.900.000,00 8.925.000,00 4 ΧΡΟΝΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 ΙΟΥΝΙΟΣ 2026
2. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΔΥΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2.380.000,00 1.785.000,00 2 ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2022 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024
3. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 2.380.000,00 1.785.000,00 2 ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2022 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024
4. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 1.190.000,00 892.500,00 2 ΧΡΟΝΙΑ συμπεριλαμβανομένου των μελετών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
  ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 17.850.000,00 13.387.500,00      

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου αντικατοπτρίζει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για αξιοποίηση πόρων ύψους €1,2 δισ. που θα διατεθούν στη Κύπρο για την περίοδο 2021-2026, από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε το 2020 στη δημιουργία ενός έκτακτου και προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση, με την επωνυμία Επόμενη Γενιά ΕΕ (Next Generation EU) και συνολικό προϋπολογισμό ύψους €750 δισ., στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027.

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί τον πυρήνα της πιο πάνω πρωτοβουλίας με €672,5 δισ. σε διαθέσιμα δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, προς μετριασμό των επιπτώσεων λόγω πανδημίας αλλά και για να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες βιώσιμες και ανθεκτικές σε μελλοντικές προκλήσεις. Επίσης, βασικός στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Στην Κύπρο αναλογεί από τον πιο πάνω μηχανισμό χορηγία ύψους € 1,006 δισ. ενώ θα αντλήσει επιπλέον €200.3 εκ. υπό τη μορφή πρόσθετου δανεισμού. Βάσει των υφιστάμενων σχεδιασμών, ο συνολικός προϋπολογισμός του ΣΑΑ Κύπρου ανέρχεται στα €1,209 δισ.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), προχώρησε σε υποβολή πρότασης επένδυσης προς χρηματοδότηση με στόχο την υποστήριξη προς τη μετάβαση του οργανισμού σε ένα έξυπνο, ψηφιακό και πράσινο οργανισμό. Κατόπιν εξέτασης, η επένδυση εγκρίθηκε για χρηματοδότηση ύψους €5.250.000,00 και εντάχθηκε  στην ενότητα «Έξυπνη και Βιώσιμη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων» του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το ΣΑΛ έχει θέσει ως στόχο τη στροφή προς εναλλακτικές και βιώσιμες μορφές ενέργειας και τη μετεξέλιξη του σε ένα σύγχρονο και τεχνολογικά ανεπτυγμένο οργανισμό προς την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος. Σε αυτά τα πλαίσια το ΣΑΛ επιδιώκει την εφαρμογή δράσεων όπως η περαιτέρω χρήση ηλιακής ενέργειας (φωτοβολταϊκών συστημάτων) και βιοαερίου, η εφαρμογή σχεδίου παρακολούθησης των λυμάτων και του τριτοβάθμιου επεξεργασμένου νερού για θέματα υγείας του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, καθώς και για τη μείωση επικίνδυνων ουσιών στα επεξεργασμένα λύματα. Επίσης, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Συμβουλίου προς τους πολίτες και επιχειρήσεις θα υλοποιηθούν δράσεις  ψηφιοποίησης της διαχείρισης λυμάτων και όμβριων με τη χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Geographical Information System – GIS) όπως και εφαρμογή συστήματος συντήρησης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων και τη βέλτιστη απόδοση του δικτύου.

Στα πλαίσια της πολιτικής του οργανισμού για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μελετάται το ενδεχόμενο κατασκευής μονάδας παραγωγής βιοαερίου στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας το οποίο θα χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε μονάδα συμπαραγωγής (CHP) θερμότητας/ηλεκτρικής ενέργειας η οποία επίσης θα κατασκευαστεί στα πλαίσια του ίδιου έργου με επιχορηγημένο κόστος €1.000.000,00.

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση έργων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων με επιχορηγημένο κόστος €1.000.000,00. Το ΣΑΛ θα προχωρήσει με τέσσερα (4) έργα όσον αφορά το πιο πάνω με το πρώτο να αφορά τοποθέτηση τους στην οροφή των γραφειακών του εγκαταστάσεων του οργανισμού, την εγκατάσταση τους σε εννέα (9) αντλιοστάσια, κατασκευή ηλιακού πάρκου 150 KW στις στέγες των κτηρίων αλλά και δημιουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας.

Με σκοπό τη μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται θα αντικατασταθούν 20 αντλίες παλαιάς τεχνολογίας, με αναβαθμισμένο εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. Η αντικατάσταση των εν λόγω αντλιών αναμένεται να στοιχίσει γύρω στις €250.000,00.

Το ΣΑΛ θα προμηθευτεί σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης αγωγών (CCTV) και βυτιοφόρο με δυνατότητα εκτόξευσης νερού για βελτίωση και αναβάθμιση του δικτύου λυμάτων με κόστος έργων €500.000,00.

Για τη μακροχρόνια προστασία του δικτύου και των εγκαταστάσεων του Σταθμού θα κατασκευαστεί μονάδα παραγωγής διαλύματος νιτρικού ασβεστίου με τις σχετικές δοσομετρικές μονάδες, που θα εγκατασταθούν σε 6 αντλιοστάσια λυμάτων με σκοπό την αποτροπή δημιουργίας υδρόθειου (Η2S) το οποίο είναι διαβρωτικό και επικίνδυνο αέριο που εκλείεται στα σηπτικά λύματα.  Το κόστος του έργου αυτού υπολογίζεται στο €1,350.000,00.

Το ΣΑΛ σε συνεργασία με το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού «Νηρέας» του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα εφαρμόσει ένα πρωτοποριακό διεθνώς ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Health Sentinel» με την περιοδική παρακολούθησης των λυμάτων με στόχο την αποτύπωση της κατάστασης της δημόσιας υγείας στην Λάρνακα.

Τέλος, το ΣΑΛ σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα μελετήσουν και αναπτύξουν ένα καινοτόμο «ψηφιακό δίδυμο» (digital twin) του συστήματος του ΣΑΛ, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση και ενίσχυση της ικανότητας λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων, για κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του δικτύου λυμάτων και όμβριων. Το κόστος των εν λόγω ερευνητικών προγραμμάτων ανέρχεται στις €500.000,00.

Το ΣΑΛ στοχεύει σε βελτίωση των υπηρεσιών του μέσω ψηφιακής αναβάθμισης με την υλοποίηση 3 έργων ψηφιακής φύσης, όπως τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης για πελάτες και εργαζομένους, υποδομή υπολογιστικού νέφους (infrastructure as a service) και εγκατάστασης συστήματος έξυπνης τηλεμετρίας για τα αντλιοστάσια. Το κόστος για τα έργα αυτά ανέρχεται στις €350.000,00.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WaterMining  που χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020 στο πλαίσιο της Καινοτομίας (Innovation Action). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 39 εταίροι από 12 χώρες, με κόστος έργου €19.100.000 το οποίο έχει λάβει επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ποσό των €16.900.000. Η έγκριση του προγράμματος θεωρείται μεγάλη επιτυχία στο τομέα επεξεργασίας νερού με κυρίως θέμα τη δημιουργία έξυπνων συστημάτων για την οικονομία και την κοινωνία μέσω της σωστής διαχείρισης νερού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 μελέτες περίπτωσης(case studies) εκ των οποίων στη 4η μελέτη περίπτωσης θα εγκατασταθούν πιλοτικές μονάδες στο στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας, με σκοπό να αφαιρέσουν το χλωριούχο νάτριο από τα επεξεργασμένα λύματα και επαναχρησιμοποίηση του για παραγωγή χλωρίνης, όπως και το φώσφορο για περαιτέρω επεξεργασία. Το ΣΑΛ θα είναι υπεύθυνο για την συλλογή δεδομένων που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας.

Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις δράσεις του προγράμματος και τις υπόλοιπες μελέτες περίπτωσης μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο about us – watermining.

Επίσης στον σύνδεσμο press release μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου για το πρόγραμμα για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του όπως και το πρώτο ενημερωτικό δελτίο first project newsletter με όλες τις πληροφορίες και περαιτέρω συνδέσμους για ολοκληρωμένη ενημέρωση για το εν λόγω πρόγραμμα.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου-Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας – συμμετέχουν ως Δικαιούχοι στην πράξη «Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών», το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A  Ελλάδα Κύπρος 2014-2020.

Η εν λόγω πρόταση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με άλλους τρεις (3) Δικαιούχους από την Ελλάδα με κύριο δικαιούχο τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ). Οι υπόλοιποι Δικαιούχοι είναι το ΕΛΜΕΠΑ (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό πράξης €999.000,00 εκ των οποίων το 85% θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το υπόλοιπο 15% αντιστοιχεί σε εθνική συμμετοχή.

Στόχος του ερευνητικού έργου είναι να προσδιοριστεί πώς μπορεί να επιτευχθεί η απομάκρυνση επιλεγμένων μικρορύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος μέσω της επιτόπιας επεξεργασίας νοσοκομειακών λυμάτων, πριν την απόρριψη τους στο κεντρικό σύστημα αποχέτευσης. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα προσδιοριστεί η επίδραση που μπορούν να έχουν επιλεγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας στην ποιότητα των τελικών εκροών, όσον αφορά στην παρουσία φαρμακευτικών ουσιών καθώς και βακτηρίων και γονιδίων που φέρουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά. Αρχικά θα σχεδιαστεί και κατασκευαστεί πιλοτικό σύστημα στους χώρους των νοσοκομείων, με στόχο την αξιολόγησή τους για ανάπτυξη σε πλήρη κλίμακα στα νοσοκομεία Λάρνακας και Ηρακλείου. Η πιλοτική μονάδα περιλαμβάνει σειρά από προχωρημένες φυσικοχημικές και βιοχημικές καθώς και προχωρημένες χημικές τεχνολογίες.

Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί σοβαρή πρόκληση, τόσο για την ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), η μικροβιακή αντοχή έχει ήδη φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα σε πολλά μέρη του κόσμου. Υψηλά επίπεδα μικροβιακής αντοχής σε βακτήρια που συνδέονται με πολλές κοινές λοιμώξεις (π.χ. ουρολοιμώξεις, πνευμονία, φυματίωση και γονόρροια) έχουν παρατηρηθεί σε όλες τις περιφέρειες της ΠΟΥ. Η μικροβιακή αντοχή προκαλεί ήδη σημαντική κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση διεθνώς. Εκτιμάται ότι ευθύνεται για 25.000 θανάτους ετησίως μόνο στην ΕΕ και για 700.000 θανάτους ετησίως σε όλο τον κόσμο.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης αποτελεί σημαντική εξέλιξη στη διαχείριση και επεξεργασία νοσοκομειακών λυμάτων σε σχέση με το παραπάνω πρόβλημα και επιπλέον δίνει το πράσινο φως προς την έρευνα και εξέλιξη καινούριων τεχνολογιών με βάση τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων σε Λάρνακα και Ηράκλειο.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), ο οποίος μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών, θα παραχωρήσει το χώρο για την κατασκευή και εγκατάσταση της πιλοτικής Μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, καθώς και τη διοχέτευση στο αποχετευτικό σύστημα Λάρνακας, τα νοσοκομειακά υγρά απόβλητα που θα τυγχάνουν επεξεργασίας για το σκοπό του έργου. Τέτοιες ενέργειες, βοηθούν στην προαγωγή της ασφάλειας και υγείας στον τόπο μας.