Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Αποχετευτικά Τέλη

Τα αποχετευτικά τέλη επιβάλλονται από το Συμβούλιο για κάλυψη του κόστους επένδυσης για την κατασκευή του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων Λάρνακας (τέλη λυμάτων και ομβρίων υδάτων) καθώς επίσης και για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης του Αποχετευτικού Συστήματος (τέλη χρήσης).

Επιβάλλονται 3 διαφορετικά τέλη:

  • Τέλος αποχετεύσεων λυμάτων: Είναι ετήσιο και επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα σε 2 ίσες δόσεις για πληρωμή μέχρι 30 Ιουνίουκαι 30 Νοεμβρίου κάθε έτους.
  • Τέλος αποχετεύσεων ομβρίων υδάτων: Είναι ετήσιο και επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα σε 2 ίσες δόσεις για πληρωμή μέχρι 30Ιουνίου και 30 Νοεμβρίου κάθε έτους.
  • Τέλος χρήσης του αποχετευτικού συστήματος: Επιβάλλεται μόνο στα ακίνητα που είναι συνδεδεμένα και εξυπηρετούνται από το αποχετευτικό σύστημα. Το τέλος υπολογίζεται επί της κατανάλωσης νερού και περιλαμβάνεταιστους λογαριασμούς υδατοπρομήθειας που αποστέλλονται περιοδικά (τριμηνία, τετραμηνία κτλ) στους καταναλωτές από την αρχή υδατοπρομήθειας της περιοχής στην οποία ευρίσκεται το υποστατικό.

Τα αποχετευτικά τέλη λυμάτων και ομβρίων υδάτων μέχρι και το 2016 υπολογίζονταν με βάση καθορισμένους συντελεστές επί της εκτιμημένης αξίας των ακινήτων που ευρίσκονται μέσα στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας σε τιμές 1.1.1980, όπως αυτές καθορίζονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.  Μετά την πρόσφατη  τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, η οποία έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ.4596 και ημερ. 7.4.2017 (Παράρτημα Ι, Μέρος Ι) με Αρ. Ν.35(Ι)/2017, τα αποχετευτικά τέλη θα επιβάλλονται με βάση την τελευταία αξία γενικής εκτίμησης των ακινήτων που είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Το ύψος των εκάστοτε τελών καθορίζεται από το Συμβούλιο και εγκρίνεται και από την Κυβέρνηση και την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι συντελεστές αποχετευτικών τελών διαχρονικά φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

Έτος Τέλος Λυμάτων ‰ Τέλος Ομβρίων ‰ Τέλος Χρήσης €/m3
A Φάση B Φάση
Ξενοδοχεία / Βιομηχανίες Άλλα Υποστατικά Ξενοδοχεία / Βιομηχανίες Άλλα Υποστατικά Όλα τα ακίνητα Όλα τα ακίνητα
1992 7,77  2,37  0,70  0,70  0,00  0,00
1993 7,77  2,37  0,70  0,70  0,00  0,00
1994 9,32  2,85  0,70  0,70  0,00  0,00
1995 9,32  2,85  0,70  0,70  0,00  0,17
1996 9,32  2,85  0,70  0,70  0,00  0,17
1997 9,79  2,99  0,70  0,70  0,00  0,17
1998 9,79  2,99  0,70  0,70  0,00  0,17
1999 9,79  2,99  0,70  0,70  0,00  0,26
2000 10,77  3,29  0,77  0,77  0,00  0,26
2001 10,77  3,29  0,77  0,77  0,50  0,26
2002 10,77  3,29  0,77  0,77  0,50  0,26
2003 10,77  3,29  0,77  0,77  0,50  0,26
2004 10,77  3,29  10,77  3,29  0,50  0,26
2005 10,77  3,29  10,77  3,29  0,50  0,34
2006 10,77  3,29  10,77  3,29  0,50  0,34
2007 10,77  3,29  10,77  3,29  0,50  0,34
2008 12,00  4,00  12,00  4,00  0,50  0,38
2009 12,00  4,00  12,00  4,00 1,00  0,38
2010  12,00 4,00  12,00  4,00 1,00  0,38
2011  12,00 4,00  12,00  4,00 1,00  0,43
2012 12,00 4,00  12,00  4,00 1,00  0,50
2013 12,00 4,00  12,00  4,00 1,00  0,50
2014 12,00 4,00 12,00 4,00 1,00 0,50
2015 12,00 4,00 12,00 4,00 1,00 0,50
2016 12,00 4,00 12,00  4,00 1,00 0,50
2017 1,10 0,56 1,10 0,56 0,16 0,50
2018 1,10 0,56 1,10 0,56 0,16 0,50