Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Ερωτήσεις / Απαντήσεις

Ερωτήσεις – Απαντήσεις που αφορούν τα τέλη

Υπάρχουν δύο κατηγορίες τελών:

(α) Τέλη αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων

Τα αποχετευτικά τέλη λυμάτων και ομβριών υδάτων, σύμφωνα με την  ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλονται με βάση την τελευταία γενική εκτίμηση των ακινήτων, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, επί συγκεκριμένου συντελεστή. Για το έτος 2018 το ΣΑΛ έχει επιβάλλει τα τέλη σύμφωνα με τους πιο κάτω συντελεστές:

Κατηγορία ακινήτων     Τέλη λυμάτων       Τέλη ομβρίων
Κατοικίες, Διαμερίσματα, καταστήματα & άλλα 0,56‰ 0,16‰
Ξενοδοχεία, Αεροδρόμιο, Λιμάνι, Βιομηχανίες κτλ 1,10‰ 0,16‰

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις αναφορικά με την εκτιμημένη αξία του ακινήτου σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας.

(β) Τέλη χρήσης του συστήματος

Τα τέλη χρήσης του συστήματος επιβάλλονται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, βάσει της κατανάλωσης νερού.  Το τέλος χρήσης ανέρχεται σε 0,50 σέντς ανά κυβικό μέτρο νερού και επιβάλλεται σε κάθε υποστατικό που είναι συνδεδεμένο ή θα έπρεπε, σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση που εκδίδει το ΣΑΛ, να συνδεθεί με το σύστημα.  Το τέλος αυτό τιμολογείται και εισπράττεται μέσω της αρμόδιας Αρχής Υδατοπρομήθειας.

Τα αποχετευτικά τέλη μέχρι το 2016 επιβάλλονταν με βάση την εκτιμημένη αξία σε τιμές 1/1/1980 και με βάση τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο με αρ. 1/1971 και τους Κανονισμούς οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και όπως αυτοί τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.  Από το 2017,  σύμφωνα με τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικό) Νόμο Ν.35(Ι)/2017, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 7/4/2017, τα αποχετευτικά τέλη λυμάτων και ομβρίων υδάτων για το έτος 2017, επιβάλλονται με βάση την εκτιμημένη αξία των ακινήτων σε τιμές 1/1/2013 όπως έχει καθοριστεί από το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο.

Τα τέλη χρήσης του συστήματος επιβάλλονται με βάση την πιο πάνω νομοθεσία.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα αποχετευτικά τέλη καθίστανται πληρωτέα με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στον εγχώριο τύπο, όπου ανακοινώνεται η τελευταία ημερομηνία πληρωμής. Περαιτέρω, η τελευταία ημερομηνία πληρωμής,  αναγράφεται στον λογαριασμό των τελών που αποστέλλεται από το Συμβούλιο, για σκοπούς διευκόλυνσης της πληρωμής των τελών, σε όλους τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Τα αποχετευτικά τέλη είναι ετήσια και επιβάλλονται σε 2 ίσες δόσεις κατά τη διάρκεια του έτους για πληρωμή. Για το έτος 2022 η πρώτη δόση λήγει στις 22/7/2022 και η δεύτερη δόση στις 30/11/2022.

Τρόποι πληρωμής των αποχετευτικών τελών

  1. Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα jccsmart.com ή μέσω της διαδικτυακής πύλης εξυπηρέτησης πελατών ΗΡΑ (lsdb.org.cy/ira) ή μέσω των ψηφιακών καναλιών των τραπεζών (για πληροφορίες συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της τράπεζας σας)
  2. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας που βρίσκεται επί της  οδού Ανδρέα Μιαούλη αρ. 11, πάροδος Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ (πρώην Κεντρικά Γραφεία Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λάρνακας, πλησίον e- shop). Ώρες  ταμείων: Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8:00-13:30.
  3. Με αυτόματη εξόφληση μέσω τραπεζικής εντολής που διευθετείται στα γραφεία μας κατόπιν εντολής του πελάτη, προσκομίζοντας το IBAN του Τραπεζικού Λογαριασμού.

Τα τέλη χρήσης είναι πληρωτέα μαζί με τέλη ύδρευσης και επιβάλλονται μέσω του λογαριασμού της Υδατοπρομήθειας.

Παράλειψη πληρωμής μέσα στην καθορισμένη προθεσμία οδηγεί στην επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης ύψους 5% επί του οφειλόμενου ποσού αν το ποσό καταβληθεί εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη της τελευταίας ημερομηνίας πληρωμής και 15% αν πληρωθεί μετά την πάροδο των τεσσάρων μηνών από τη λήξη (άρθρο 30 του Βασικού Νόμου) και λήψη δικαστικών μέτρων.

Το Συμβούλιο εφαρμόζει πρόγραμμα διακανονισμού των τελών με μηνιαίες δόσεις.  Οι δόσεις μπορούν να πληρώνονται στα ταμεία του Συμβουλίου, μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα της JCC, η με αυτόματη πληρωμή μέσω τράπεζας.  Οι πελάτες που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν την πρακτική αυτή θα πρέπει να επισκεφτούν τα ταμεία του Συμβουλίου για τον καθορισμό των δόσεων κα για την πρώτη πληρωμή.

Θα πρέπει να επισκεφτείτε το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη και να δηλώσετε τα νέα στοιχεία ή να αποστείλετε σχετική επιστολή προς το Συμβούλιο ή να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: accounts@lsdb.org.cy

Ερωτήσεις – Απαντήσεις Τεχνικής Υπηρεσίας

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για έκδοση άδειας κατασκευής στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας . Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα και σχέδια. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και εκδοθεί η άδεια καταβάλλετε το τέλος έκδοσης άδειας και σύνδεσης. Ακολούθως ο αιτητής κατασκευάζει με δικά του έξοδα την ιδιωτική υπόνομος οικοδομής με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια και τους όρους της άδειας . Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή της Ιδιωτικής Υπονόμου Οικοδομής γίνεται επιθεώρηση από τον Αρμόδιο Λειτουργό και αν αυτή πληροί τις προδιαγραφές του ΣΑΛ εκδίδεται η συναίνεση για ένωση με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα.

Κατασκευάζετε με δικά σας έξοδα την ιδιωτική υπόνομο οικοδομής  με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια και τους όρους της άδειας. Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή της Ιδιωτικής Υπονόμου Οικοδομής ειδοποιείτε την Τεχνική Υπηρεσία για να επιθεωρήσει ο Αρμόδιος Λειτουργός και ακολούθως εκδίδεται η συναίνεση για ένωση με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα.

Πρώτα πηγαίνετε στον 1ο όροφο στο Λογιστήριο προσκομίζοντας την επιστολή που σας έχει αποσταλεί και πληρώνετε το τέλος έκδοσης της άδειας κατασκευής Ιδιωτική Υπονόμου Οικοδομής. Ακολούθως πηγαίνετε στον 2ο όροφο στη γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας και παραλαμβάνετε την Άδεια  κατασκευής Ιδιωτικής Υπονόμου Οικοδομής.

Σε κάθε ολόκληρο τεμάχιο έστω και αν υπάρχουν πέραν του ενός συνιδιοκτήτες ή υποστατικά, τοποθετείται μία μόνο δωρεάν σύνδεση από το Συμβούλιο. Για κάθε επιπρόσθετη σύνδεση τα έξοδα θα πρέπει να καταβάλλονται από τους ιδιοκτήτες.

Υπάρχει η δυνατότητα κοινής σύνδεσης, μέσω ενός σημείου στο ίδιο τεμάχιο, νοουμένου ότι η αίτηση θα υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. Στην περίπτωση σύνδεσης ενός υποστατικού διαμέσου γειτονικού τεμαχίου, απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του γειτονικού τεμαχίου.

Ακόμα και όταν υπάρχει ήδη κατασκευασμένη πρόνοια σε ένα τεμάχιο, θα πρέπει και πάλι να ακολουθήσει η διαδικασία για υποβολή αίτησης σύνδεσης με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα.