Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση με το Σύστημα

Σύνδεση με το αποχετευτικό σύστημα λυμάτων

Με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών μιας περιοχής, το Σ.Α.Λ. προβαίνει σε δημοσίευση της Γνωστοποίησης Σύνδεσης της περιοχής αυτής (κατά δρόμο) στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ταυτόχρονα ενημερώνει με επιστολή, τους κατοίκους της επηρεαζόμενης περιοχής, για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη σύνδεση τους με το Κεντρικό Αποχετευτικό Σύστημα Λυμάτων, στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην Γνωστοποίηση Σύνδεσης.

Με βάση την Κείμενη Νομοθεσία (περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμος και τροποποιητικοί Νόμοι 1971-2018), κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη διαβίωση, άσκηση επαγγέλματος, εμπορίου, επιτηδεύματος, απασχόληση για αναψυχή ή για άλλους σκοπούς και που βρίσκεται στις οδούς ή περιοχές που αναφέρονται σε Γνωστοποίηση Σύνδεσης που έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα και άλλες εφημερίδες οφείλει εντός έξι μηνών, όπως αναφέρεται στη Γνωστοποίηση να υποβάλει αίτηση για να εξασφαλίσει άδεια για την κατασκευή της ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής. Ακολούθως οφείλει να κατασκευάσει με δικά του έξοδα την ιδιωτική υπόνομο με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια και τους όρους της άδειας ενώ στη συνέχεια να εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του Συμβουλίου. Τέλος θα πρέπει να συνδέσει την ιδιωτική υπόνομο της οικοδομής του με τη δημόσια υπόνομο.

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού οφείλει να διοχετεύει όλα τα λύματα του υποστατικού του μέσα στη δημόσια υπόνομο οικοδομής και για την δική του ασφάλεια καλείται να γεμίσει με κατάλληλα υλικά και κατά τρόπο που να ικανοποιεί το Συμβούλιο οποιουσδήποτε σηπτικούς βόθρους, απορροφητικούς λάκκους ή και παρόμοιες ιδιωτικές εγκαταστάσεις διάθεσης λυμάτων.

Για να εξασφαλίσει ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος ενός υποστατικού την Άδεια για την κατασκευή ή ανακατασκευή ή διενέργεια μετατροπών, προσθηκών ή επισκευών στην ιδιωτική υπόνομο του θα πρέπει να υποβάλει στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας τα πιο κάτω έγγραφα και σχέδια:

 1. Το Πιστοποιητικό Εγγραφής Ακίνητης Ιδιοκτησίας (επίσημος τίτλος), αν αιτητής είναι ο ιδιοκτήτης του υποστατικού ή, αν αιτητής είναι ο κάτοχος αυτού, η σύμβαση στην οποία φαίνεται ότι είναι ο κάτοχος του υποστατικού.
  Σε περιπτώσεις συνιδιοκτητών τα επί μέρους Πιστοποιητικά Εγγραφής Ακίνητης Ιδιοκτησίας (επίσημοι τίτλοι), η δε αίτηση να υπογράφεται απ’ όλους τους συνιδιοκτήτες ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο π.χ. τον Πρόεδρο ή Γραμματέα της Επιτροπής Κοινοχρήστων.
 2. Σχέδια εις διπλούν, σε φύλλο μέγιστου μεγέθους Α2 (διαστάσεις 59,4 Χ 42 εκ.), υπογραμμένα από πρόσωπο εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου για Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς, σε κλίμακα τουλάχιστο 1:100, ως ακολούθως:
  α.  Σχέδιο κάτοψης ισογείου στο οποίο να φαίνονται η θέση, βάθος, κλίση, μορφή, διάταξη, διαστάσεις, τύπος, μέθοδος και υλικά κατασκευής της ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής, αντλιοστασίου (αν απαιτείται), του φρεατίου επισκέψεως ή επιθεωρήσεως ή του ιδιωτικού συστήματος διάθεσης λυμάτων και η θέση μονάδας προεπεξεργασίας (αν υπάρχει). Επίσης να φαίνονται οι υφιστάμενες αποχετεύσεις (φρεάτια, σηπτική δεξαμενή, απορροφητικός λάκκος κλπ.) καθώς και τα σημεία των υγειονομικών εγκαταστάσεων της οικοδομής. Σε περίπτωση πολυκατοικιών, να επισυνάπτονται κατόψεις των ορόφων και του υπογείου.
  β.  Σχέδιο τομών και λεπτομερειών των φρεατίων και όπου υπάρχουν του αντλιοστασίου και/ή της λιποπαγίδας.
 3. Τοπογραφικά σχέδια εις διπλούν πιστοποιημένα από το Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και υπογραμμένα από πρόσωπο εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου για Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς, τα οποία να δείχνουν:
  α.  τα όρια του οικοδομικού τεμαχίου και του υφιστάμενου υποστατικού ή του υποστατικού που θα κτιστεί
  β.  τη θέση της δημόσιας υπονόμου, των φρεατίων επισκέψεως ή επιθεωρήσεως και την ιδιωτική υπόνομο οικοδομής
  γ.   τη θέση του ιδιωτικού συστήματος διάθεσης λυμάτων
  Η υπόδειξη των πιο πάνω στοιχείων μπορεί να γίνει σε μεγενθυμένο σχέδιο όταν η κλίμακα του τοπογραφικού είναι 1:5000.
 4. Αντίγραφο άδειας οικοδομής (αν υπάρχει) που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή αναφορικά με την οικοδομή που υπάρχει ή την οικοδομή που πρόκειται να κτιστεί στο υποστατικό.
 5. Αντίγραφο του λογαριασμού υδατοπρομήθειας της οικοδομής. Σε περίπτωση πολυκατοικίας να υποβάλλεται κατάλογος λογαριασμών από την υδατοπρομήθεια.
 6. Σε περίπτωση που απαιτείται η κατασκευή αντλιοστασίου, να υποβάλλονται επιπρόσθετα εις διπλούν η μελέτη αντλιοστασίου και οι τεχνικές προδιαγραφές αντλίας/αντλιών, σφραγισμένα και υπογραμμένα από τον μελετητή.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ενός τεμαχίου δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο την κατασκευή νέου σημείου σύνδεσης ή άλλη συναφή εργασία (επέκταση, εκβάθυνση, αλλαγή διαμέτρου) πάνω στη υφιστάμενη Δημόσια Υπονόμου Οικοδομής (Δ.Υ.Ο) θα πρέπει να συμπληρώσει το σχετικό έντυπο.

Αφού εξεταστεί η αίτηση του, ο αρμόδιος τεχνικός, θα τον ενημερώσει κατά πόσο η εργασία είναι τεχνικά εφικτή. Η κατασκευή  θα ξεκινήσει, αφού πρώτα ο ιδιοκτήτης καταβάλει το προκαταρτικό κόστος. Μετά το πέρας της κατασκευής, θα διακανονιστεί οποιαδήποτε αυξομείωση του κόστους.

 • Οι λιποπαγίδες είναι υποχρεωτικές για τις αποχετεύσεις των κουζίνων των εστιατορίων, των ζαχαροπλαστείων, των αρτοποιείων, κ.α.
 • Πρέπει να κατασκευάζονται σε προσιτό χώρο για σκοπούς καθαρισμού και επιθεώρησης.
 • Οι λιποπαγίδες πρέπει να είναι υδατοστεγείς και να προστατεύονται από τη διάβρωση. Θα γίνεται έλεγχος από το Συμβούλιο πριν την έκδοση της Συναίνεσης.
 • Οι λιποπαγίδες πρέπει να κατασκευάζονται και να συντηρούνται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του υποστατικού με δικές του δαπάνες.
 • Απαγορεύεται η διοχέτευση στις λιποπαγίδες υγρών αποβλήτων από αποχωρητήρια, ουρητήρια, μπάνια, όμβρια, ανόργανα λάδια (μηχανέλαιο) ή οτιδήποτε άλλων αποβλήτων εκτός από τις αποχετεύσεις της κουζίνας.
 • Η λιποπαγίδα πρέπει να έχει εξαερισμό.
 • Οι αγωγοί από και προς τη λιποπαγίδα πρέπει να έχουν ελάχιστη κλίση 2%.
 • Πρέπει να είναι τύπου και χωρητικότητας που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο και να διατηρούνται πάντα σε συνεχή και ικανοποιητική λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια και μεθόδους λειτουργίας που συνάδουν με την υγιή μηχανική πρακτική.
 • Ο καθαρισμός (εκκένωση ξέπλυμμα και γέμισμα με καθαρό νερό) πρέπει να γίνεται κάθε 14 ημέρες και το αργότερο κάθε μήνα, ανάλογα με τη χρήση της, έτσι που να υπάρχει πάντοτε χώρος για κατακράτηση λίπους και στερεών.
 • Οι διαστάσεις και γενικά η χρήση τους πρέπει να είναι σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.