Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Ο Σταθμός μας

Ο Σταθμός Επεξεργασίας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας αναβαθμίστηκε πρόσφατα για να επεξεργάζεται  καθημερινά 18.000 κυβικά μέτρα λυμάτων.  Αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις βαθμίδες επεξεργασίας

  • Προεπεξεργασία με αφαίρεση στερεών, λαδιών και άμμου.
  • Βιολογική επεξεργασία με νιτροποίηση, απονιτροποίηση και απομάκρυνση του φωσφόρου.
  • Διαχωρισμός με χρήση μεμβρανών
  • Τριτοβάθμια επεξεργασία με φιλτράρισμα/χλωρίωση

Τα επεξεργασμένα λύματα αποθηκεύονται σε ανοικτές δεξαμενές  χωρητικότητας 1.000.000 κυβικών μέτρων για επαναχρησιμοποίηση.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η προ- επεξεργασία περιλαμβάνει:

  • περιστρεφόμενα κόσκινα για απομάκρυνση των στερεών
  • δεξαμενή εξάμμωσης
  • μηχανισμό απομάκρυνσης λίπους

Στο στάδιο αυτό αφαιρούνται διάφορα στερεά όπως χαρτιά, πλαστικά, τενεκεδάκια καθώς επίσης η άμμος και τα λίπη.  Τα υλικά αυτά  μεταφέρονται στο ΧΥΤΥ .

Τα πιο πάνω μηχανήματα είναι εγκατεστημένα σε κλειστό δωμάτιο το οποίο εξαερίζεται με τη βοήθεια μιας μονάδας εξουδετέρωσης οσμών που λειτουργεί με βιοφίλτρο.

ΣΤΑΔΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προεπεξεργασμένα λύματα διοχετεύονται σε αναερόβιες δεξαμενές βιολογικής απομάκρυνσης φωσφόρου και στη συνέχεια σε αερόβιες δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας με στάδια νιτροποίησης και απονιτροποίησης για απομάκρυνση του βιολογικού φορτίου και του αζώτου.

Από τις δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας τα λύματα διοχετεύονται σε πέντε αεριζόμενες δεξαμενές, η κάθε μία από τις οποίες φέρει τρεις συμπαγείς μονάδες μεμβρανών. Εδώ τα επεξεργασμένα λύματα διαχωρίζονται από τη βιολογική λάσπη και παράγεται το τελικό επεξεργασμένο λύμα.

Τα παραγόμενα επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται στη δεξαμενή χλωρίωσης απ’ όπου διανέμονται στους τελικούς χρήστες (τριτοβάθμια επεξεργασμένα λύματα).

Εναλλακτικά τα παραγόμενα δευτεροβάθμια επεξεργασμένα λύματα αποθηκεύονται στις δύο δεξαμενές αποθήκευσης των δευτεροβάθμιων επεξεργασμένων λυμάτων χωρητικότητας

1.000.000m3 του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) και από εκεί ανάλογα με τις ανάγκες, αντλούνται προς τα φίλτρα άμμου, τη δεξαμενή χλωρίωσης και στη συνέχεια στους τελικούς χρήστες.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΛΩΡΙΝΗΣ

Η χλωρίνη που χρησιμοποιείται στην τριτοβάθμια επεξεργασία νερού, παράγεται επιτόπια με ηλεκτρόλυση διαλύματος χλωριούχου νατρίου (NaCl) .  Το πλεονέκτημα της πρακτικής αυτής είναι ότι αποφεύγεται η μεταφορά και χρήση κυλίνδρων του επικίνδυνου αερίου χλωρίου.

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

Το νερό από τις δεξαμενές περνά μέσα από φίλτρα άμμου όπου αφαιρούνται τα αιωρούμενα στερεά (suspended solids) και μετά εισέρχεται στη δεξαμενή χλωρίωσης όπου με την προσθήκη χλωρίνης εξουδετερώνονται τα βακτηρίδια. Έπειτα το νερό διατίθεται για άρδευση με τη βοήθεια μίας σειράς αντλιών και δικτύου σωλήνων. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες διατίθενται περίπου 17,000 m3 νερού ημερησίως, με πίεση 10 bar.

Επεξεργασία Λάσπης

Η περίσσεια βιολογική λάσπη απομακρύνεται ημερησίως σε αεριζόμενη δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης και στη συνέχεια μετά από διεργασίες μηχανικής πάχυνσης, αφύγρανσης με φυγόκεντρο και ηλιακής ξήρανσης (θερμοκήπιο), χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό.

Επαναχρησιμοποίηση βιολάσπης

Σαν αποτέλεσμα της επεξεργασίας λυμάτων, παράγεται ανακυκλωμένο νερό και αποξηραμένη λάσπη.  Η βιολάσπη περιέχει πολλά χρήσιμα συστατικά όπως οργανική ύλη και θρεπτικά στοιχεία (άζωτο και φωσφόρο).

Η βιολάσπη τοποθετείται ως εδαφοβελτιωτικό σε χωράφια του Δήμου Αθηαίνου και στην Κόσιη με την εποπτεία του Τμήματος Γεωργίας και του Τμήματος Περιβάλλοντος με ευεργετικά αποτελέσματα.

Η επιλογή αγροτικών τεμαχίων γίνεται σύμφωνα με τα χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνονται δείγματα από διάφορα σημεία του κάθε τεμαχίου και τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων επιβεβαιώνουν ή όχι την καταλληλότητα των τεμαχίων για απόρριψη.

Η επιλογή του τεμαχίου τυγχάνει της έγκρισης του Γεωργού, του Κοινοτάρχη της περιοχής, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και του Τμήματος Γεωργίας.