Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Σχέδιο Ισότητας των Φύλων

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) είναι Οργανισμός δημοσίου δικαίου που δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του αποχετευτικού δικτύου της περιοχής της μείζονος Λάρνακας, συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Μεταξύ άλλων βασικών στόχων που καλύπτουν τις δραστηριότητες του Οργανισμού, είναι η μεγιστοποίηση και αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων, η προώθηση της βιωσιμότητας, της ισότητας, αρχές που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και που αποτελούν δομικό στοιχείο στη λήψη αποφάσεων.

Όραμα του είναι να καταστεί μια σύγχρονη Αρχή, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση τους.

Ως Οργανισμός, το ΣΑΛ αναγνωρίζει τη σημασία της επίτευξης της ισότητας των φύλων για τη δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνίας στην οποία όλοι οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες αλλά και θα έχουν ίσες υποχρεώσεις.

Αποτελεί επίσης πεποίθηση του Οργανισμού ότι η εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης εμπειρίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αειφόρο ανάπτυξη, υιοθετώντας πλήρως τους 17 στόχους των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που έθεσε ο Ο.Η.Ε με ορίζοντα επίτευξης το 2030.

Πιο συγκεκριμένα, ο Στόχος 5 που αφορά την Ισότητα των Φύλων γίνεται κατανοητός ως οριζόντιος στόχος που αγγίζει όλες τις πτυχές της αειφορίας.

Ειδικά όσον αφορά την ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο, το ΣΑΛ δεσμεύεται για την κατοχύρωση της Ισότητας των Ευκαιριών μεταξύ Αντρών και Γυναικών και τη Μη Διάκριση στην απασχόληση. Πέραν όμως της συμμόρφωσης αυτής, είναι διεθνώς αποδεχτό ότι η μείωση του έμφυλου χάσματος στην αγορά εργασίας οδηγεί σε οικονομικά οφέλη και ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη.

Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την Κύπρο δείχνουν την άνιση υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στα επαγγέλματα επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών – STEM (4% των γυναικών συγκριτικά με το 27% των αντρών).

Το ΣΑΛ, αντιβαίνει στον κανόνα και συμβάλει στην επαγγελματική εξέλιξη γυναικών, αφού το ανθρώπινο δυναμικό του αποτελείται από 29 γυναίκες και 34 άντρες. Από συνολικά 6 Τμηματάρχες / Προϊστάμενους Τμημάτων, 4 είναι γυναίκες και 2 άντρες.

Στο πλαίσιο όλων των πιο πάνω, το ΣΑΛ αναγνωρίζει τη σημασία και τα οφέλη της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο και δεσμεύεται να εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή μέσα από την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Σχεδίου Ισότητας των Φύλων προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικές δράσεις που προτίθεται να υλοποιήσει, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων που ήδη υλοποιεί.

Επιπρόσθετα, αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη και η αποτελεσματική εφαρμογή ενός Σχεδίου Ισότητας των Φύλων έχει απτά οφέλη τόσο για την επιχείρηση ως εργοδότη όσο και για το προσωπικό, αφού δημιουργεί ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον ίσων ευκαιριών και ενισχύει την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Επιπλέον,

 • ενισχύει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα,
 • αυξάνει την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των εργαζομένων
 • μειώνει τις αδικαιολόγητες απουσίες και αυξάνει την ευελιξία
 • βελτιώνει τη φήμη και την εικόνα του Οργανισμού
 • συμβάλλει στην αλλαγή της κουλτούρας.

Το ΣΑΛ ως Οργανισμός που σέβεται την αρχή της ισότητας των φύλων και την αρχή της μη διάκρισης, έχει θέσει δύο βασικούς τομείς ενδιαφέροντος στους οποίους επιθυμεί να δώσει έμφαση με την εκπόνηση του παρόντος Σχεδίου Ισότητας των Φύλων. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

(α) την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας και την κατοχύρωση της Ισότητας ανδρών και γυναικών σ’ όλους τους τομείς της εργασίας και

(β) την εμπέδωση της Αρχής της Ισότητας και των Ίσων Ευκαιριών στην πράξη, που προϋποθέτει μεταξύ άλλων αλλαγή νοοτροπίας, προώθηση ειδικών προγραμμάτων που υποστηρίζουν και ενισχύουν τις γυναίκες στους πολλαπλούς τους ρόλους, καθώς και ενσωμάτωση της Αρχής της Ισότητας σ’ όλα τα προγράμματα και τις πολιτικές του.

Γίνεται κατανοητό ότι η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Σχεδίου Ισότητας των Φύλων, προϋποθέτει, πέραν από την υιοθέτηση των  δράσεων και τη διασφάλιση τόσον από τα διευθυντικά στελέχη όσον και από το προσωπικό του Οργανισμού, την άμεση εμπλοκή τους καθ’ όλη της διάρκεια της περιόδου εφαρμογής αλλά και μετά το πέρας αυτής, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας υιοθέτησε διάφορες θετικές στρατηγικές και δράσεις, με στόχο την ισότητα των φύλων και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα ισότητας.

Στόχος: Η προώθηση μιας κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση σε όλο το φάσμα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Ενδιάμεσοι στόχοι Δράσεις Χρονοδιάγραμμα
Διασφάλιση αμερόληπτων ως προς το φύλο διαδικασιών πρόσληψης και προαγωγής του προσωπικού.

Πρόσληψη προσωπικού

 • Ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες που προνοούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η διαδικασία αξιολόγησης και για τα δύο φύλα είναι η ίδια.

Η ομάδα του προσωπικού αποτελείται από 29 γυναίκες και 34 άντρες.

Ήδη εφαρμόζεται
Διασφάλιση ίσης αμοιβής για την ίδια εργασία ή για εργασία που είναι ίδιας αξίας Όλο το προσωπικό αμείβεται με βάση τις ισχύουσες κλίμακες σύμφωνα με τη νομοθεσία ανεξαρτήτως φύλου Ήδη εφαρμόζεται
Προώθηση της εξισορρόπησης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
 • Εισαγωγή ευέλικτου ωραρίου προσέλευσης / απέλευσης (7:30- 8:00π.μ./3:00-3:30μ.μ.)
 • δυνατότητα αποχώρησης από το χώρο εργασίας για προσωπικούς λόγους για συγκεκριμένο χρόνο.
 • αποφυγή απογευματινών Ήδη εφαρμόζεται 6 συνεδριάσεων (όπου εφαρμόζεται).
 • εκπαίδευση εντός εργάσιμου χρόνου(όπου εφαρμόζεται).
 • δυνατότητα τηλεργασίας υπαλλήλου όταν υπάρχει πρόβλημα με το παιδί του (όπου εφαρμόζεται).
Ήδη εφαρμόζεται
Παροχή κινήτρων σε όλο το προσωπικό για εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Ενθάρρυνση συμμετοχής όλου του προσωπικού σε επιμορφωτικά προγράμματα κατάρτισης.
 • Παροχή υποτροφίας και ειδικής άδειας για εκπαίδευση σε όλους τους υπαλλήλους για απόκτηση ακαδημαϊκών ή επαγγελματικών προσόντων συναφών με τα καθήκοντα τους.
 • Συμμετοχή όλων των υπαλλήλων σε συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις όπου απαιτείται.
Ήδη εφαρμόζεται
Μηδενική ανοχή σε θέματα ανάρμοστης συμπεριφοράς και σεξουαλικής παρενόχλησης Εφαρμογή κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας, μέσα από τον οποίο καθορίζονται τα αποδεκτά πλαίσια συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας και τρόποι αντιμετώπισης Ήδη εφαρμόζεται
Χρήση γλώσσας ευαίσθητης ως προς το φύλο σε όλα τα επίσημα έγγραφα του Οργανισμού και σε όλα τα κανάλια εξωτερικής επικοινωνίας (ιστοσελίδα, f/b, κλπ) Γίνεται προσεκτική σύνταξη όλων των εγγράφων και έλεγχος όσον αφορά την αναφορά στα δύο φύλα, πριν τη δημοσίευση Ήδη εφαρμόζεται
Ενέργειες διάδοσης του Σχεδίου Ισότητας Φύλων Δημοσιοποίηση του παρόντος σχεδίου στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και προώθηση του στα ΜΚΔ Άμεση Εφαρμογή εντός 2022
Ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση ευρύτερου Δημόσιου και Επιχειρηματικού Τομέα για υιοθέτηση Σχεδίου Ισότητας Φύλων Ενθάρρυνση και άλλων Οργανισμών / επιχειρήσεων να ακολουθήσουν τις πρακτικές του Οργανισμού και να ετοιμάσουν και να υιοθετήσουν Σχέδιο Ισότητας Φύλων Άμεση Εφαρμογή εντός 2022

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας αναγνωρίζει ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά απαραίτητο θεμέλιο για έναν ειρηνικό, ευημερούν και βιώσιμο κόσμο και θα σταθεί αρωγός μιας συστηματικής προσπάθειας και δέσμευσης ώστε να διαμορφωθεί μια επιχειρησιακή κουλτούρα που σέβεται τις Αρχές της Μη Διάκρισης και των ίσων ευκαιριών.

Το Σχέδιο Ισότητας Φύλων εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΛ
και την 17/2/2022 με άμεση εφαρμογή.