Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Δημόσιες Συμβάσεις

Σε όλες τις περιπτώσεις Δημοσίων Συμβάσεων, τα τέλη χαρτοσήμανσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. Με βάση τον περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2012, αναλόγως του ύψους της κάθε Σύμβασης ισχύουν τα ακόλουθα:

 Αξία Σύμβασης*  Ποσό
€1-€5.000 €0
€5.001 – €170.000 1.5 τοις χιλίοις
€170.001 2 τοις χιλίοις

*Νοείται ότι τα πιο πάνω πόσα ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις σημαίνει τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων από τις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των δύο Νόμων περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί συνεχής πρόοδος στην περιβαλλοντική επίδοση, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και διατηρώντας την οικονομική βιωσιμότητα.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, διαλαμβάνει δράσεις οι οποίες αφορούν όλα ανεξαίρετα τα Υπουργεία και τα Τμήματα τους. Ταυτόχρονα ζητήθηκε από τις Αρχές Αυτοδιοίκησης και τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, να ετοιμάσουν δικό τους Σχέδιο Δράσης το οποίο θα αποστείλουν στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος και θα θέσουν σε εφαρμογή.

Το Σχέδιο Δράσης του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, έχει ετοιμαστεί με βάση τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης και των Προϊσταμένων του Συμβουλίου για υλοποίηση δράσεων μέσω της Σύναψης Συμβάσεων που αφορούν τα Τμήματα / Κλάδους των οποίων προϊστανται. Το Σχέδιο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στη συνεδρία του ημερ. 2/12/2020 και έχει ισχύ από την 1/1/2021 μέχρι 31/12/2023.

Στον πιο κάτω σύνδεσμο θα βρείτε τους τομείς, τα κύρια χαρακτηριστικά περιβαλλοντικών παραμέτρων καθώς και τα πεδία εφαρμογής του ΣΑΛ, στις προδιαγραφές των δημοσίων συμβάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2021-2023