Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Διαχωρισμοί Οικοπέδων

Σε σχέση με κάθε αίτηση που έχει υποβληθεί στην Αρμόδια αρχή για άδεια για διάνοιξη ή κατασκευή οδού ή και διάνοιξη ή και διαίρεση γης για οικοδομικούς σκοπούς η οποία αφορά ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται εντός των ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας θα πρέπει να υποβάλλεται στο ΣΑΛ και αίτηση για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την εγκατάσταση αγωγών αποχετευτικού συστήματος λυμάτων σε τύπο τον οποίο το Συμβούλιο εκάστοτε θα καθορίζει.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να  υποβληθεί στο ΣΑΛ αίτηση για άδεια κατασκευής δημοσίων υπονόμων λυμάτων και δημόσιων υπονόμων οικοδομής σε διαχωρισμούς οικοπέδων και διάνοιξης δρόμων με τα απαραίτητα έγγραφα και σχέδια, τα οποία παρουσιάζονται πιο κάτω.

  1. Έντυπο Αίτησης συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον/ τους ιδιοκτήτη/ τες του/ των υπό διαχωρισμό τεμαχίου/ ων ή της διάνοιξης δρόμων.
  2. Σχέδια εις διπλούν (κατόψεων – τομών) του διαχωρισμού οικοπέδων ή της διάνοιξης δρόμων υπογραμμένα από πρόσωπο εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου για Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς και Τοπογράφους Μηχανικούς στα οποία να φαίνεται το προτεινόμενο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων. Τα σχέδια να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα υψόμετρα να είναι απόλυτα και συσχετισμένα με το πλησιέστερο υφιστάμενο δίκτυο αποχετεύσεων.
  3. Σχέδια με τις εγκεκριμένες από την Αρμόδια Αρχή μηκοτομές και υψόμετρα του διαχωρισμού, αν υπάρχουν.
  4. Αντίγραφο του/ των τίτλων ιδιοκτησίας του/ των υπό διαχωρισμό τεμαχίου/ ων ή του αιτητή για τη διάνοιξη δρόμων.
  5. Αντίγραφο ανάθεσης επίβλεψης εργασιών βάση της Νομοθεσίας.
  6. Αντίγραφο της Πολεοδομικής Άδειας του Διαχωρισμού.

O ιδιοκτήτης θα πρέπει να ορίσει επιβλέπων μηχανικό για επίβλεψη των έργων. Επίσης ο ιδιοκτήτης θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της εργασίας να υποβάλει στο ΣΑΛ κατασκευαστικά σχέδια και στοιχεία του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων που έχει κατασκευάσει.

Το Συμβούλιο αφού ικανοποιηθεί από την εφαρμογή των πιο πάνω όρων προβαίνει στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης (τελικού πιστοποιητικού), ότι ο ιδιοκτήτης έχει συμμορφωθεί με όλους τους όρους του Αποχετευτικού συστήματος λυμάτων.

Οι Κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή του Συμβουλίου, ανεξάρτητα αν έχουν ήδη γίνει ή όχι τα βασικά αποχετευτικά έργα και η τοποθέτηση δημόσιων υπόνομων στην περιοχή.