Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Θέσεις Εργασίας

Οι πιο κάτω ανακοινώσεις αφορούν τη γνωστοποίηση των προκαταρκτικών καταλόγων για πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στο ΣΑΛ.

γνωστοποίηση του καταλόγου πλήρωσης 1 θέσης Τεχνικού Μηχανολογίας

γνωστοποίηση του καταλόγου πλήρωσης 1 θέσης Τεχνικού Ηλεκτρολογίας