Το καινοτόμο έργο με τίτλο «Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών» και με το ακρωνύμιο Treatment for Hospitals «T4H» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή κατάλληλης τεχνολογίας επιτόπιας επεξεργασίας υγρών νοσοκομειακών αποβλήτων για την απομάκρυνση επιλεγμένων αναδυόμενων ρύπων και παθογόνου φορτίου (βακτήρια ανθεκτικά στις αντιβιοτικές ενώσεις και γονίδια που φέρουν ανθεκτικότητα στις αντιβιοτικές ενώσεις) πριν αυτά καταλήξουν στην κεντρική Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της πόλης.

 Στο πρόγραμμα T4H συμμετέχουν 5 εταίροι:

  • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ) – Κύριος δικαιούχος
  • Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ)
  • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
  • Πανεπιστήμιο Κύπρου (Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας)
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα (ΠΑ-ΕΠΥΑ)

 

Στόχος του έργου:

 Κύριος στόχος του έργου είναι να διερευνηθεί εάν και πώς μπορεί να επιτευχθεί η απομάκρυνση επιλεγμένων ρύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος μέσω της επιτόπιας επεξεργασίας των νοσοκομειακών λυμάτων, πριν την απόρριψή τους στο κεντρικό σύστημα αποχέτευσης, μέσω συνδυασμού τεχνολογιών επεξεργασίας σε πιλοτική κλίμακα.

Βασικές καινοτομίες του έργου:

 Η πιλοτική μονάδα που θα αναπτυχθεί θα περιλαμβάνει αναερόβια επεξεργασία, αερόβια επεξεργασία, σύστημα φυτοεξυγίανσης με φυτά Lemna minor και τεχνολογία προχωρημένης οξείδωσης υπεριώδους ακτινοβολίας-υπεροξειδίου του υδρογόνου.

Το έργο θα τύχει εφαρμογής σε αστικές περιοχές, οι οποίες να διαθέτουν κεντρικό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων αλλά και νοσοκομειακή(ες) μονάδα(ες). Προβλέπεται ότι θα δημιουργηθεί μια νέα αγορά, μετά την επιβεβαίωση της εκτίμησης ότι ο συνδυασμός των προτεινόμενων τεχνολογιών ή μέρους αυτών είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντικό αποτέλεσμα στην ποιότητα της τελικής εκροής των νοσοκομειακών μονάδων στο κεντρικό σύστημα επεξεργασίας. Σήμερα, εκτιμάται ότι υπάρχουν περισσότερα από 5.000 πιθανά σημεία εφαρμογής αντίστοιχων τεχνολογιών στην Ευρώπη, συνολικής αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ με τα νούμερα αυτά να δεκαπλασιάζονται σε παγκόσμια κλίμακα.

 Βασικός στόχος αποτελεσμάτων:

 Το πρόγραμμα T4H στοχεύει στην ανάπτυξη συνδυασμένης τεχνολογίας επεξεργασίας νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων προς απομάκρυνση φαρμακευτικών ουσιών και βιολογικών παραγόντων (βακτήρια και γονίδια) μειώνοντας έτσι την επιβάρυνση των κεντρικών συστημάτων από τους ρύπους αυτούς.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα το έργο;

 Η εγκατάστασης της πιλοτική μονάδας στις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου 2022, από την εταιρεία S.K. Euromarket LTD και στη συνέχεια θα αρχίσει η παρακολούθηση της λειτουργίας της μονάδας με στόχο την κατανόηση των λειτουργικών παραμέτρων σε ό,τι αφορά την απομάκρυνση των ρύπων-στόχων του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και του εταίρους μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ:

https://www.t4h-project.eu/