ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Προθεσμία πληρωμής αποχετευτικών τελών για το έτος 2021

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας πληροφορεί το κοινό ότι η προθεσμία πληρωμής των αποχετευτικών τελών για το έτος 2021 λήγει στις 30 Απριλίου 2022.

Οι πληρωμές των τελών μπορούν να γίνονται ως ακολούθως:

  • στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας, στην οδό Ανδρέα Μιαούλη αρ.11, 6017 Λάρνακα,
  • μέσω της διαδικτυακή μας πύλη «ΗΡΑ» μέσω του συνδέσμου org.cy/ira ή της ιστοσελίδας της JCC www.jccsmart.com

Μετά την ημερομηνία αυτή σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς θα επιβάλλεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 10% επί του οφειλόμενου ποσού.

Παρακαλείστε όπως ξοφλήσετε έγκαιρα το συνημμένο λογαριασμό προς αποφυγή ταλαιπωρίας και πρόσθετης επιβάρυνσης.

Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης

Υπογράφτηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, μεταξύ του Προέδρου του ΣΑΛ κ. Ανδρέα Βύρα, του Γραμματέα της Συντεχνίας ΣΕΚ (Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου) κ. Χρίστου Μάμα και του Γραμματέα της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ – Τμήμα Λάρνακας κ. Αντώνη Λαζάρου, η Συλλογική Σύμβαση που διέπει τους όρους εργασίας και αμοιβής ή/και άλλα ωφελήματα των Υπαλλήλων και των Εργατών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας για την περίοδο από 1.1.2019 μέχρι και την 31.12.2021.

Κατάλογος επιτυχόντων υποψηφίων που παρακάθισαν στις γραπτές εξετάσεις που διεξήχθησαν στις 8/5/2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Γνωστοποίηση κατάλογος επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση ημερ.8.5.2021 (003)

Υπογραφή Συμβολαίων Συνεργασίας μεταξύ ΣΑΛ-JNG Engineering Ltd

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) υπέγραψε τη Δευτέρα 12/04/2021 στα γραφεία του ΣΑΛ συμβόλαιο συνεργασίας με την εταιρεία JNG Engineering Ltd για την προμήθεια:

α) τριών βυθιζόμενων αντλιών λυμάτων για δύο αντλιοστάσια στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας για το ποσό των €23.100,00 πλέον ΦΠΑ.

β) δώδεκα αντλιών λυμάτων και συναφή ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί σε έξι νέα προσωρινά αντλιοστάσια των οποίων η κατασκευή είναι σε εξέλιξη. Τα αντλιοστάσια θα εξυπηρετήσουν περιοχές της ενορίας Χρυσοπολίτισσας οι οποίες παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υπερχειλίσεων λυμάτων και των οποίων η σύνδεση με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα έχει καθυστερήσει ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανεύρεσης αρχαιολογικών ευρημάτων στην περιοχή.

Η προμήθεια των δώδεκα αντλιών και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κατακυρώθηκε για το ποσό των € 65.580,00 πλέον ΦΠΑ. Η εκτέλεση της σύμβασης έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί τον προσεχή Ιούνιο.

Και οι δύο συμβάσεις κατακυρώθηκαν στην εταιρεία JNG Engineering Ltd κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφορά.