Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Εκτελεστικού Μηχανικού (κλ. Α9, Α11 και Α12).

Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι η αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης.  Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016), εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο.  Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει 6μηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης την 31 Δεκεμβρίου 2026 ή μέχρι την ολοκλήρωση των έργων για τα οποία θα εργοδοτηθεί. Επισημαίνεται ότι οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και η σύμβαση  τερματίζεται αυτοδικαίως, τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη ανάγκη εκλείψει ή το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης, είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων, είτε κατά την εξάμηνη αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κρίθηκε ανεπαρκής, είτε άλλως πως.

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική.
  (Σημ: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
 1. Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία
 1. Πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο Συμβολαίων.
 1. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
 1. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική  ικανότητα, υπευθυνότητα,    πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης, θα αποτελεί πλεονέκτημα.
 1. Γνώση και πείρα στην χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εκπόνηση μελετών όπως επίσης και άλλων λογισμικών προγραμμάτων σχετικών με την ειδικότητά του, θα αποτελεί πλεονέκτημα.
 • Συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει έργα που μελετούνται από ιδιώτες Συμβούλους και αξιολογεί παραδοτέα που υποβάλλονται από αυτούς, περιλαμβανομένων των λεπτομερών ρυθμιστικών και κατασκευαστικών σχεδίων, των προδιαγραφών, των δελτίων ποσοτήτων, εκτιμήσεων κόστους και εγγράφων προσφοράς.
 • Οργανώνει, κατευθύνει, ελέγχει και επιβλέπει την εκτέλεση του εκάστοτε Έργου, διαχειρίζεται τα συμβόλαια του Έργου, ελέγχει την καταμέτρηση του και τα πιστοποιητικά πληρωμών και ι υποστηρίζει το έργο του Μηχανικού του Έργου και του Συντονιστή της Μελέτης του Έργου.
 • Συντονίζει, εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
 • Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό, περιλαμβανομένων και λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών π.χ. σχεδιαστικό πρόγραμμα Autocad, Microsoft Office, Microsoft Project.
 • Συλλέγει δεδομένα και στοιχεία, εκπονεί μελέτες και σχέδια για νέα έργα, περιλαμβανομένων των κατασκευαστικών σχεδίων, των προδιαγραφών και των δελτίων ποσοτήτων, καταμετρά έργα και εκτελεί χωρομετρήσεις.
 • Εφαρμόζει τους περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμους και Κανονισμούς καθώς και τους περί Οδών και Οικοδομών Νόμους και Κανονισμούς.
 • Ετοιμασία σημειωμάτων, εκθέσεων, πρακτικών, διεκπεραίωση σχετικής με τα καθήκοντα αλληλογραφίας και τήρηση στατιστικών στοιχείων.
 • Προβαίνει στην καταμέτρηση εκτελούμενων εργασιών και παροχή συμβουλών σε θέματα αλλαγών που προκύπτουν.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν την αίτηση τους, μέσω της ιστοσελίδας του ΣΑΛ www.lsdb.org.cy. Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχει με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών και καθηκόντων προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή, και να τεκμηριώνεται με τα αναγκαία πιστοποιητικά/βεβαιώσεις (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα σημαίνει αποκλεισμός από τη διαδικασία.  Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.  Οδηγίες για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα υπάρχουν στην πιο πάνω ιστοσελίδα.

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων, για μια (1) θέση Εκτελεστικού Μηχανικού

Α/Α Προσόντα/Πείρα Μονάδες Παρατηρήσεις
1 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος 1 Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν θα λαμβάνεται υπόψη
2 Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (σχεδιαστικό πρόγραμμα Autocad, Microsoft Office, Microsoft Project). 0.5-4.5 0.5 για κάθε γνωστικό αντικείμενο
3 Μεταπτυχιακή πείρα σε καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο κατασκευαστικών πέραν της πενταετούς που απαιτείται στην παράγραφο 3 των Απαιτούμενων Προσόντων 1-6 1 μονάδα για κάθε έξι  συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία (3) χρόνια
4 Κατοχή επαγγελματικού προσόντος Διαχείρισης Έργων (Project Management Professional ή αντίστοιχο) 1 Να υποβληθούν τα σχετικά αποδεικτικά.

Σημειώσεις:

 1. Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοβαθμούν, οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται με βάση τη διάρκεια Επαγγελματικής εμπειρίας στην παρακολούθηση / συντονισμό / υλοποίηση έργων. Σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, θα γίνει κλήρωση για την επιλογή του υποψηφίου, στην παρουσία των εμπλεκομένων αν το επιθυμούν.
 2. Ο επιτυχών θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση εργοδότησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση εργασίας τακτής προθεσμίας και πριν τη υπογραφή της, θα πρέπει να υποβάλει επίσημο έγγραφο στην Ελληνική γλώσσα, που να αποδεικνύει καθαρό ποινικό μητρώο.
 3. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2022.
 4. Δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εντός της πιο πάνω προθεσμίας.
 5. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Άννα Γεωργίου στο τηλέφωνο 24815210.