Υπογραφή Συμβολαίων Συνεργασίας μεταξύ ΣΑΛ-JNG Engineering Ltd

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) υπέγραψε τη Δευτέρα 12/04/2021 στα γραφεία του ΣΑΛ συμβόλαιο συνεργασίας με την εταιρεία JNG Engineering Ltd για την προμήθεια:

α) τριών βυθιζόμενων αντλιών λυμάτων για δύο αντλιοστάσια στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας για το ποσό των €23.100,00 πλέον ΦΠΑ.

β) δώδεκα αντλιών λυμάτων και συναφή ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί σε έξι νέα προσωρινά αντλιοστάσια των οποίων η κατασκευή είναι σε εξέλιξη. Τα αντλιοστάσια θα εξυπηρετήσουν περιοχές της ενορίας Χρυσοπολίτισσας οι οποίες παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υπερχειλίσεων λυμάτων και των οποίων η σύνδεση με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα έχει καθυστερήσει ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανεύρεσης αρχαιολογικών ευρημάτων στην περιοχή.

Η προμήθεια των δώδεκα αντλιών και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κατακυρώθηκε για το ποσό των € 65.580,00 πλέον ΦΠΑ. Η εκτέλεση της σύμβασης έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί τον προσεχή Ιούνιο.

Και οι δύο συμβάσεις κατακυρώθηκαν στην εταιρεία JNG Engineering Ltd κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφορά.