Γνωστοποίηση προκαταρκτικού καταλόγου για τη θέση ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ορισμένου χρόνου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΚΛ. Α2, Α5 ΚΑΙ Α7(ii))

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), τον πιο κάτω προκαταρκτικό κατάλογο των αιτητών με  σειρά κατάταξης για την απασχόληση  ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση γενικών γραφειακών καθηκόντων (Κλ. Α2,Α5 και Α7 (ii)) στα πλαίσια υλοποίησης έργων του ΣΑΛ που χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). Σύμφωνα με την προκήρυξη της θέσης όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 08/04/2022, το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει 6μηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης τον Δεκέμβριου του 2026 ή την ολοκλήρωση των υπό αναφορά έργων.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, εδάφιο 6(α) του προαναφερόμενου Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του προκαταρκτικού καταλόγου μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  Οι ενστάσεις μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, στη διεύθυνση, info@lsdb.org.cy και στο θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να αναγράφεται «Ένσταση κατά του προκαταρκτικού καταλόγου για τη θέση Εργδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας», ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 24638838. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σημειώνεται επίσης ότι, στον κατάλογο παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές, οι οποίοι πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν μοριοδοτηθεί για τα επιπρόσθετα προσόντα, όπως αυτά καθορίστηκαν στην προκήρυξη της θέσης.

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 

Α/Α Α.Δ.Τ. Μόρια
1 1039512 7,3
2 836529 7,1
3 892182 6,6
4 642944 6,3
5 921867 6,3
6 ΑΗ386442 6,2
7 688985 6
8 880602 5,6
9 825423 5,3
10 953686 5,3
11 794706 5,3
12 986978 5,2
13 942287 4,6
14 808787 4,6
15 983638 4,6
16 841272 4,6
17 940634 4,4
18 821924 4,3
19 923442 4
20 ΑΗ790708 3,9
21 764516 3,8
22 959369 2
23 918238 1,9
24 911384 1,4
25 940518 1

 

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Το ΣΑΛ προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για τα δύο μεγάλα κατασκευαστικά Συμβόλαια C20A και C20B.
Πρόκειται για Έργα τα οποία περιλαμβάνουν την Κατασκευή Δικτύου Ομβρίων Υδάτων για τη Λεκάνη Απορροής Δυτικά της Λεωφ. Αγίων Αναργύρων και την Περιοχή πέριξ της Λεωφ. Αλέξανδρου Παναγούλη, στη Λάρνακα. Τα έργα αυτά θα απαμβλύνουν χρόνια προβλήματα πλημμυρών και συσσώρευσης όμβριων υδάτων που ταλαιπωρούν τη πόλη της Λάρνακας.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία των δύο Έργων ανέρχεται στα €4.020.000 εκατομμύρια Ευρώ, και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά ποσοστό 75% και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας κατά 25%.
Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη των διαγωνισμών, πατήστε εδώ:

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 η τελετή βράβευσης των 3 νικητών του διαγωνισμού ζωγραφικής που διοργάνωσε το ΣΑΛ για μαθητές πέμπτης και έκτης τάξης των δημοτικών σχολείων Λάρνακας με θέμα «Δεν πετώ ποτέ στο αποχετευτικό σύστημα…»

Η τελετή βράβευσης έγινε στον Πολυχώρο Δημιουργικότητας και Πολιτισμού Λάρνακας. Τα βραβεία τους παρέλαβαν από τον Αντιπρόεδρο του ΣΑΛ, Αντιδήμαρχο Λάρνακας κ. Ιάσων Ιασωνίδη, παρουσία του Προέδρου της Σχολικής Εφορείας, Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, των γονέων των παιδιών και του Προσωπικού του ΣΑΛ.

Σκοπός της δράσης ήταν η δημιουργία κουλτούρας μαθαίνοντας  στα παιδιά, τί να αποφεύγουν να απορρίπτουν στο αποχετευτικό σύστημα, ώστε αυτό να λειτουργεί ομαλά.

Tα σχέδια που υποβλήθηκαν αξιολογήθηκαν από τριμελή κριτική επιτροπή σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού και 3 από τις ζωγραφιές που λήφθηκαν αξιολογήθηκαν ως οι καλύτερες.

 

Πρώτο βραβείο:     Χρυσοβαλάντης Γεωργίου, Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς – Μιχαλάκη Παρίδη.

Δεύτερο βραβείο:  Δωρόθεος – Αλκίνοος Φωτίου, Δημοτικό Σχολείο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄.

Τρίτο βραβείο:        Αλέξανδρος Λυσάνδρου, Δημοτικό Σχολείο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄.

 

   

 

Γνωστοποίηση για καθορισμό και πληρωμή Αποχετευτικών Τελών

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ  ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 2020

Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 33, 33Α, 34, 35 και 36 για καθορισμό και πληρωμή Αποχετευτικών Τελών

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, 33, 33Α, 34, 35 και 36 των περί Αποχετεύσεων Λάρνακας Κανονισμών του 1991 έως 2020, αποφάσισε και καθόρισε αναφορικά με το έτος 2022 τα ακόλουθα σε σχέση με την επιβολή και είσπραξη των τελών:

  1. Ετήσιο τέλος αποχέτευσης λυμάτων για όλα τα ακίνητα εντός των ορίων του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων του ΣΑΛ:

(α)   Για ξενοδοχεία, αδειούχα οργανωμένα διαμερίσματα (service flats),  βιομηχανικές οικοδομές και εγκαταστάσεις σε καθορισμένες βιομηχανικές ζώνες και περιοχές (συμπεριλαμβανομένων του λιμανιού, της μαρίνας, του αεροδρομίου, του διυλιστηρίου, των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών κτλ.) όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο και τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή η οποία εξυπηρετείται, ή θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Σύστημα Αποχέτευσης Λυμάτων και/ή Ομβρίων Υδάτων του Συμβουλίου το οποίο κατασκευάστηκε ή θα κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια των Φάσεων Α’ και Β’ του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων Λάρνακας θα καταβάλλεται τέλος λυμάτων 1,16 σεντ για κάθε χιλιάδα πάνω στη γενική εκτίμηση (αξία 1.1.2018) του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας.

(β)   Για κατοικίες και/ή άλλα ακίνητα ή υποστατικά τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή η οποία εξυπηρετείται, ή θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Σύστημα Αποχέτευσης Λυμάτων και/ή Ομβρίων Υδάτων του Συμβουλίου το οποίο κατασκευάστηκε ή θα κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια των Φάσεων Α’ και Β’ του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων Λάρνακας θα καταβάλλεται τέλος λυμάτων 0,60 σεντ για κάθε χιλιάδα πάνω στη γενική εκτίμηση (αξία 1.1.2018) του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας.

(γ)    Για ξενοδοχεία, αδειούχα οργανωμένα διαμερίσματα (serviced flats),  βιομηχανικές οικοδομές και εγκαταστάσεις σε καθορισμένες βιομηχανικές ζώνες και περιοχές όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο και τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού και των Κοινοτήτων Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου, που εξυπηρετείται ή θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Σύστημα Αποχέτευσης Λυμάτων του Συμβουλίου θα καταβάλλεται τέλος λυμάτων 0,23 σεντ για κάθε χιλιάδα πάνω στη γενική εκτίμηση (αξία 1.1.2018) του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας.

(δ)    Για κατοικίες και/ή άλλα ακίνητα ή υποστατικά τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού και των Κοινοτήτων Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου, η οποία εξυπηρετείται ή θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Σύστημα Αποχέτευσης Λυμάτων του Συμβουλίου το οποίο θα κατασκευαστεί από το Σύστημα Αποχέτευσης Λυμάτων του Συμβουλίου θα καταβάλλεται τέλος λυμάτων 0,13 σεντ για κάθε χιλιάδα πάνω στη γενική εκτίμηση (αξία 1.1.2018) του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας.

  1. Ετήσιο τέλος αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για τα ακίνητα εντός των ορίων του Αποχετευτικού Συστήματος Ομβρίων Υδάτων του ΣΑΛ, τα οποία εμπίπτουν στην Φάση Α’ και Β’ του Συστήματος Αποχέτευσης, 0,16 σεντ για κάθε χιλιάδα πάνω στη γενική εκτίμηση (αξία 1.1.2018) του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας.

 

  1. Τέλος 0,50 σεντ για κάθε κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνεται από κάθε υποστατικό που εξυπηρετείται από το Σύστημα Αποχετεύσεων Λυμάτων του ΣΑΛ. Το τέλος αυτό αναγράφεται στους λογαριασμούς υδατοπρομήθειας των υποστατικών που εξυπηρετούνται και καταβάλλεται στον ίδιο τόπο και χρόνο που καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος υδατοπρομήθειας.

 

  1. Τα καθορισθέντα ετήσια τέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1(α), 1(β) και 2, πιο πάνω τιμολογούνται σε 2 ίσες δόσεις κατά τη διάρκεια του έτους και αναγράφονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς που αποστέλλονται στους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας μέσω ταχυδρομείου ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να πληρωθούν το αργότερο μέχρι τις 22 Ιουλίου και 30 Νοεμβρίου 2022, για την 1η και 2η δόση αντίστοιχα. Τα καθορισμένα ετήσια τέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1(γ) και 1(δ) πιο πάνω τιμολογούνται σε 1 δόση κατά τη διάρκεια του έτους και πρέπει να πληρωθούν το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022. Οι πληρωμές των τελών γίνονται στα ταμεία του ΣΑΛ στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη (ΚΕΔ), που βρίσκεται στην οδό Ανδρέα Μιαούλη, αρ. 11, Πάροδος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, με αυτόματη τραπεζική εντολή ή διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com.

 

  1. Παρακαλούνται οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες/κάτοχοι όπως εξοφλήσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους προς αποφυγή ταλαιπωρίας και πρόσθετης επιβάρυνσης. Περαιτέρω όσοι ιδιοκτήτες δεν λάβουν κατάσταση λογαριασμού μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του ΣΑΛ στο τηλ.24815231, ή στο accounts@lsdb.org.cy για επίλυση του θέματος.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΑΛ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση υπηρεσιών Εκτελεστικού Μηχανικού (κλ. Α9, Α11 και Α12) για τη διαχείριση και υλοποίηση έργων του ΣΑΛ που χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατείστε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Κλ. Α2-Α5-Α7(ii)

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 27 Φεβρουαρίου 2022, για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού Κλ. Α2-Α5-Α7(ii).

Σημειώνεται ότι, «επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση» θεωρείται ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και  40% σε κάθε ένα επιμέρους θέμα.

 

Α/Α Αρ. υποψηφίου Ειδικό Θέμα – Ελληνικά
%
Ειδικό Θέμα – Ελληνικά
30%
Ειδικό Θέμα – Αγγλικά
%
Ειδικό Θέμα – Αγγλικά
30%
Ειδικό Θέμα – Λογιστική
%
Ειδικό Θέμα – Λογιστική
40%
Τελική Βαθμολογία
1 ΒΛΛ06-490 75.5 22.7 87.3 26.2 73.0 29.2 78.10
2 ΒΛΛ11-521 71.0 21.3 93.0 27.9 72.0 28.8 78.00
3 ΒΛΛ16-555 72.5 21.8 90.0 27.0 61.0 24.4 73.20
4 ΒΛΛ12-523 64.0 19.2 91.8 27.5 58.5 23.4 70.10
5 ΒΛΛ10-519 82.0 24.6 71.3 21.4 50.5 20.2 66.20
6 ΒΛΛ15-535 75.0 22.5 64.3 19.3 58.0 23.2 65.00
7 ΒΛΛ20-577 56.0 16.8 68.5 20.6 68.5 27.4 64.80
8 ΒΛΛ04-471 50.5 15.2 62.5 18.8 42.0 16.8 50.80

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κλ. Α13(ii)

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 27 Φεβρουαρίου 2022, για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Υπεύθυνου Εργοστασίου και Συντήρησης Κλ. Α13(ii).

Σημειώνεται ότι, «επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση» θεωρείται ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και  40% σε κάθε ένα επιμέρους θέμα.

Α/Α Αρ. Υποψηφίου Γλωσσικός
Συλλογισμός
%
Γλωσσικός
Συλλογισμός
33,33%
Αριθμητικός
Συλλογισμός
%
Αριθμητικός
Συλλογισμός
33,33%
Διαγραμματικός
Συλλογισμός
%
Διαγραμματικός
Συλλογισμός
33,33%
Τελική Βαθμολογία
1 ΥΕΣ01-467 88.6 29.5 88.2 29.41 78.1 26.04 84.95
2 ΥΕΣ13-554 84.1 28.0 85.3 28.43 71.9 23.96 80.39
3 ΥΕΣ20-575 88.6 29.5 70.6 23.53 75.0 25.00 78.03
4 ΥΕΣ15-559 84.1 28.0 67.6 22.55 78.1 26.04 76.59
5 ΥΕΣ14-558 72.7 24.2 76.5 25.49 68.8 22.91 72.60
6 ΥΕΣ03-509 72.7 24.2 85.3 28.43 50.0 16.67 69.30
7 ΥΕΣ17-562 72.7 24.2 64.7 21.57 68.8 22.91 68.68
8 ΥΕΣ26-590 75.0 25.0 70.6 23.53 46.9 15.62 64.15
9 ΥΕΣ04-518 88.6 29.5 47.1 15.68 53.1 17.71 62.89
10 ΥΕΣ12-549 59.1 19.7 55.9 18.63 40.6 13.54 51.87
11 ΥΕΣ21-576 59.1 19.7 44.1 14.70 46.9 15.62 50.02

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Γ’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ξεκινούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του μεγάλου έργου υποδομής της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας, μετά την πλήρη ωρίμανση αυτού, δηλαδή την ολοκλήρωση των μελετών, των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της σύνταξης και έγκρισης των εγγράφων διαγωνισμών.
Την ανακοίνωση αυτή έκαναν στις 03/05/2022, στον Πολυχώρο Δημιουργικότητας και Πολιτισμού στη Λάρνακα σε ειδική δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχώρησαν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), κ. Ανδρέας Βύρας, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛ, κ. Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, η Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, κα Παναγιώτα Χατζηγεωργίου και ο Εκπρόσωπος των Συμβούλων Μηχανικών του έργου, κ. Κωνσταντίνος Καλέργης.
Πρόκειται για ένα ακόμη μεγάλο έργο που τίθεται σε τροχιά υλοποίησης από το ΣΑΛ, το οποίο αφορά την κατασκευή των έργων διαχείρισης λυμάτων του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού και των Κοινοτήτων Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου.
Συνοπτικώς, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 190χλμ αγωγών και 12 Αντλιοστασίων λυμάτων και έχει προϋπολογισμό κατασκευής ύψους €70 εκ. περίπου (πλέον ΦΠΑ).
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΣΑΛ, το έργο θα υλοποιηθεί με την ανάθεση 5 κατασκευαστικών συμβολαίων (4 για τα δίκτυα και 1 για τα αντλιοστάσια), η δημοπράτηση των οποίων θα γίνει διαδοχικά από το τέλος Μαΐου 2022 έως και τις αρχές Ιουλίου 2022 για τα έργα του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού και των Κοινοτήτων Κιτίου και Περβολιών και αρχές του 2023 για το έργο της Κοινότητας Τερσεφάνου. Το σύνολο του έργου της Γ΄ Φάσης αναμένεται να ολοκληρωθεί κατασκευαστικά το πρώτο εξάμηνο του 2026.
Το έργο θα κατασκευαστεί με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α. 2021-2027», κρατική επιχορήγηση και ιδίους πόρους του ΣΑΛ.
Όπως αναφέρθηκε στη δημοσιογραφική διάσκεψη, το έργο θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των οικισμών.
Με την υλοποίηση του έργου θα συμμορφωθεί η χώρα μας με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία 91/271 όπως ισχύει), καθώς και με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ που έχει συνυπογράψει και συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία.
Στη διάσκεψη παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Δήμου, των Κοινοτήτων, των Υπηρεσιών και των Αρμόδιων Τμημάτων.

παιδικός διαγωνισμός ζωγραφικής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, με αφορμή τα 37 χρόνια από τη μέρα εγκαθίδρυσης του, προκηρύσσει διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα:

ΔΕΝ πετώ ποτέ στο Αποχετευτικό Σύστημα…

Η ομαλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος εξαρτάται άμεσα από τη σωστή χρήση που γίνεται. Για το λόγο αυτό, επιθυμούμε να μάθουμε στα παιδιά από τη νεαρή ηλικία, τί να αποφεύγουν να απορρίπτουν στο αποχετευτικό σύστημα, ώστε αυτό να λειτουργεί ομαλά χωρίς να προκαλείται κίνδυνος φραξίματος στους αγωγούς του.

Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια από τις 2 Μαϊου μέχρι τις 31 Μαϊου 2022 με τελευταία ημερομηνία υποβολής την 31η Μαίου στις 3:00 μ.μ. Σχετικές οδηγίες και έντυπα συμμετοχής έχουν ήδη σταλεί στα δημοτικά σχολεία.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Λάρνακας, πέμπτης και έκτης τάξης. Τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν ατομικά έργα σε λευκό χαρτί μεγέθους Α3, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε υλικά ζωγραφικής σε σχέση με το θέμα του διαγωνισμού. Στη συνέχεια θα πρέπει να σαρώσουν τη ζωγραφιά τους και το έντυπο συμμετοχής και να τα αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο administration@lsdb.org.cy

Από τις συμμετοχές θα αναδειχθούν τρείς νικητές και τα έπαθλα που θα απονεμηθούν είναι τα ακόλουθα:

Για την 1ο θέση δωροεπιταγή ή δώρο αξίας €120

Για την 2η θέση δωροεπιταγή ή δώρο αξίας €50

Για την 3η θέση δωροεπιταγή ή δώρο αξίας €30

Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω των email που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό. Επιπλέον, τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα και το Facebook του ΣΑΛ μέχρι τις 10 Ιουνίου 2022.

Προθεσμία πληρωμής αποχετευτικών τελών για το έτος 2021

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας πληροφορεί το κοινό ότι η προθεσμία πληρωμής των αποχετευτικών τελών για το έτος 2021 λήγει στις 30 Απριλίου 2022.

Οι πληρωμές των τελών μπορούν να γίνονται ως ακολούθως:

  • στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας, στην οδό Ανδρέα Μιαούλη αρ.11, 6017 Λάρνακα,
  • μέσω της διαδικτυακή μας πύλη «ΗΡΑ» μέσω του συνδέσμου org.cy/ira ή της ιστοσελίδας της JCC www.jccsmart.com

Μετά την ημερομηνία αυτή σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς θα επιβάλλεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 10% επί του οφειλόμενου ποσού.

Παρακαλείστε όπως ξοφλήσετε έγκαιρα το συνημμένο λογαριασμό προς αποφυγή ταλαιπωρίας και πρόσθετης επιβάρυνσης.

Νέα θέση εργασίας για εκτέλεση γενικών γραφειακών καθηκόντων στο ΣΑΛ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση γενικών γραφειακών καθηκόντων (κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)) στα πλαίσια υλοποίησης έργων του ΣΑΛ που χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:

Προκήρυξη για πλήρωση θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ S8 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΣΑΛ)

Στις 30/03/2022, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μαθητών (νηπιαγωγείου και δημοτικού) του σχολείου Καθαρής -Δημήτρη Λιπέρτη στο αντλιοστάσιο όμβριων υδάτων S8 του ΣΑΛ, όπου Λειτουργοί του ΣΑΛ (Ελένη Χατζηχρίστου, Ιωάννα Χατζηιορδάνη) ενημέρωσαν τους μαθητές για τη λειτουργία του Οργανισμού με ειδικότερη έμφαση τη διαχείριση των όμβριων υδάτων στην πόλη.

Σε όλα τα παιδιά δόθηκαν αναμνηστικά δωράκια.