Συνέντευξη Γενικού Διευθυντή στο SkalaTimes

Ποιοί δρόμοι θα είναι κλειστοί λόγω κατασκευαστικών έργων

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας πληροφορεί το κοινό ότι μεταξύ των ημερομηνιών 27/9/2021 έως 3/10/2021 θα διεξάγονται κατασκευαστικά έργα στους πιο κάτω δρόμους:

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ C12A (περιοχή Χρυσοπολίτισσας)

• Οδός Ανδρέα Στρουθίδη (από την συμβολή της Καρύδη μέχρι την οδό Πούσκιν και από την πλατεία Μητροπόλεως μέχρι την Σταυροδρομίου)
• Οδός Βασίλη Μιχαηλίδη
• Οδός Ευαγόρα Παλλικαρίδη (από την συμβολή της οδού Νικολάου Καταλάνου μέχρι τη συμβολή της Χρυσοπολίτισσας) μέχρι την Τρίτη.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΑΛ. ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
To Συμβόλαιο C12A το οποίο εκτελεί το ΣΑΛ στις περιοχές Μητρόπολης, Σωτήρος και Χρυσοπολίτισσας, είναι μέρος του Συμβολαίου C12 το οποίο τερματίστηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου Ν.73(Ι)/2016, (Νόμος που Προβλέπει για τη Ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα του 2016).

Το Συμβόλαιο C12 δεν ολοκληρώθηκε λόγω της πληθώρας αρχαιολογικών ευρημάτων, γεγονός που προκάλεσε υπερβολικές καθυστερήσεις και κατ’ επέκταση αυξήθηκε κατακόρυφα το κόστος του Συμβολαίου. Κατά τις εκσκαφές για τοποθέτηση αγωγών στην οδό Αγίου Νεοφύτου αποκαλύφθηκε ψηφιδωτό διαστάσεων 20Χ4,5m μεγάλης αρχαιολογικής αξίας, που χρονολογείται περί τα τέλη του 1ου αιώνα π.χ. Μέχρι τώρα εικάζεται ότι έχει ανευρεθεί το τείχος του Αρχαίου Κιτίου, κατάλοιπα του αρχαίου δικτύου ύδρευσης της πόλης, κατάλοιπα του ιερού των Καμηλαρκών παρά την οδό Τεύκρου, κλίνες μοναχών παρά την εκκλησία της Τέρρα Σάντα, καθώς και πληθώρα ταφικών συνόλων.


Το αρχικό συμβόλαιο C12 αφορούσε την κατασκευή 23χλμ. περίπου αγωγών λυμάτων, 7χλμ. περίπου αγωγών ομβρίων υδάτων και ενός αντλιοστασίου λυμάτων. Μέχρι την ημερομηνία τερματισμού του αρχικού συμβολαίου C12 ολοκληρώθηκε σε ποσοστό 74% η κατασκευή του συστήματος λυμάτων, σε ποσοστό 60% η κατασκευή του συστήματος ομβρίων και σε ποσοστό 18% η κατασκευή του αγωγού πιέσεως.
Λόγω των σοβαρών καθυστερήσεων που προέκυπταν και τις συχνές διαφοροποίησεις της όδευσης του δικτύου λόγω αρχαιοτήτων, το ΣΑΛ αποφάσισε όπως για το εναπομείναν συμβόλαιο που βρίσκεται στον πυρήνα του Αρχαίου Κιτίου και σε περιοχές που εντοπίστηκαν τάφοι στην ευρύτερη περιοχή της ενορίας Σωτήρος, να προκυρήξει ξεχωριστό συμβόλαιο το οποίο θα ήταν αποκλειστικά για διαχείριση αρχαιοτήτων και άλλων εμποδίων.

Το Συμβόλαιο C12A αφορά αποκλειστικά την διερεύνηση, διαχείριση και καθαρισμό των χανδάκων από αρχαιότητες, υφιστάμενες υπηρεσίες και οποιαδήποτε άλλα εμπόδια έτσι ώστε να καθοριστεί η τελική όδευση δικτύου που θα εφαρμοστεί μελλοντικά από τον Εργοδότη για την κατασκευή συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων. Κάτι τέτοιο προνοεί διάνοιξη των χανδάκων για να καταστεί δυνατή η διερεύνηση και να διαχειριστούν επαρκώς τα αρχαιολογικά κατάλοιπα.

Μετά από μελέτη και αξιολόγηση των σοβαρών καθυστερήσεων που προέκυπταν διαφάνηκε ότι η εφαρμογή σύμβασης στην οποία να μην υπάρχει εξάρτηση από τον χρόνο και η επιβολή των εξόδων παράτασης, θα είναι οικονομικά και τεχνικά πιο αποδοτική, εφόσον σκοπός είναι να αποτραπούν οι άστοχες κατασκευαστικές εργασίες και επιπλέον καθυστερήσεις λόγω των συνδυασμένων άγνωστων ρίσκων που χαρακτηρίζουν το έργο. Στην εν λόγω σύμβαση ο Εργολάβος πληρώνεται με βάση το μηχανικό εξοπλισμό και το εργατικό προσωπικό που έχει στο εργοτάξιο, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του ΣΑΛ, κατόπιν συνεννόησης με τους αντιπροσώπους του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
Η ημερομηνία έναρξης του Συμβόλαιού C12A είναι η 27/02/2020, με χρόνο εκτέλεσης έργου 36 μήνες συν 6 μήνες δικαίωμα προαίρεσης με προϋπολογιζόμενο κόστος €4.542.411,15. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι διαχείριση αρχαιοτήτων και άλλων εμποδίων για 5,64χλμ. δικτύου λυμάτων, 2,63χλμ. δικτύου ομβρίων και 0,732χλμ. δικτύου καταθλιπτικού αγωγού.
Μέχρι σήμερα χρονικά το συμβόλαιο έχει ολοκληρωθεί στο 50% και έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση αρχαιοτήτων και άλλων εμποδίων, για το 31,37% του δικτύου λυμάτων, 21,56% του δικτύου ομβρίων και το 100% του καταθλιπτικού αγωγού.

Κατά τη διάρκεια του Συμβολαίου αυτού τέθηκαν σε εφαρμογή προσωρινές λύσεις με τις οποίες θα καταστεί εφικτό να τεθεί σε λειτουργία το 75% του δικτύου που κατασκευάστηκε στο Συμβόλαιο C12A ωσότου να εξυπηρετηθεί το κοινό που εδώ και χρόνια αναμένει να συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης, σε περιοχές οι οποίες διαχρονικά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα οχληρίας λόγω υπερχειλίσεων.
To ΣΑΛ με την ολοκλήρωση των κυριών αρτηριών δικτύου θα προκυρήξει το Συμβόλαιο C12B το οποίο θα αφορά αποκλειστικά την κατασκευή του δικτύου λυμάτων και ομβρίων για τα οποία καθορίστηκε η όδευση τους κατά την εφαρμογή του εν λόγω συμβολαίου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΑΛ
Το ΣΑΛ, για αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων λόγω της διαχείρισης αρχαιοτήτων, έχει διαθέσει ανθρώπινους πόρους, τόσο από το προσωπικό του Συμβουλίου όσο και επιστημονικό προσωπικό (2 αρχαιολόγους) και εργάτες, ως προς ενίσχυση της αρχαιολογικής ομάδας του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Επίσης εργοδοτήθηκαν Τοπογράφος και Σχεδιάστρια απο το ΣΑΛ, αποκλειστικά για το έργο οι οποίοι με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας καταστούν εφικτή την αποτύπωση των αρχαιοτήτων σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα.
Όλες οι ενέργειες έγιναν εκ μέρους του ΣΑΛ για ενίσχυση της ομάδας του Τμήματος Αρχαιοτήτων, προς επίτευξη της μέγιστης παραγωγής και αποφυγής καθυστερήσεων στη σχετική διαχείριση των αρχαιολογικών ευρημάτων, για την τελική μελέτη και καθορισμό όδευσης του δικτύου που θα κατασκευαστεί μελλοντικά κατά την εφαρμογή του Συμβολαίου C12B.
Το Συμβόλαιο C12B αναμένεται να ξεκινήσει αρχές έτους 2022 και πρώτιστος στόχος είναι να εξυπηρετήσει όλες τις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η αρχαιολογική διερεύνηση και άμεση σύνδεση τους με το αποχετευτικό σύστημα.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ
Το ΣΑΛ βεβαιώνει για μια ακόμα φορά ότι θα εξαντλήσει όλες τις τεχνικά εφικτές λύσεις για να εξυπηρετήσει το σύνολο των κατοίκων της περιοχής, τόσο για τη συλλογή των λυμάτων, όσο και για την επίλυση του σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζουν με τα όμβρια ύδατα. Κατά τη διάρκεια του εν λόγω έργου έχουν γίνει επιπλέον ενέργειες διαχείρισης των ομβρίων υδάτων για απάμβλυνση του προβλήματος στην περιοχή της Μητρόπολης, μέχρι την ολοκλήρωση του δικτύου στην ευρύτερη περιοχή.
Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι, για την εκτέλεση από μέρους του ΣΑΛ ενός δημοσίου έργου, είναι υποχρεωμένο να αναδείξει και διαφυλάξει τον αρχαιολογικό πλούτο ως αποτέλεσμα να επωμίζεται ένα τεράστιο κόστος. Το κόστος αυτό πιστεύουμε θα πρέπει να αναληφθεί από το κράτος αφού πρόκειται για μια καθαρά δημόσια περιουσία η οποία θα διαφυλαχτεί προς όφελος όλων των Κυπρίων πολιτών.

Λάρνακα, η πόλη πάνω σε αρχαίους οικισμούς

Δημοσίευμα εφημερίδας Φιλελεύθερος, ημερ. 21/08/2021

Ολοκλήρωση προσωρινών αντλιοστασίων και σύνδεση υποστατικών στην ενορία Σωτήρος & Χρυσοπολίτισσας

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας(ΣΑΛ) είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει το κοινό για την ολοκλήρωση των 5 προσωρινών αντλιοστασίων τα οποία θα εξυπηρετήσουν 8 χιλιόμετρα αγωγών και περίπου 1312 υποστατικά στην ευρύτερη περιοχή των ενορίων Σωτήρος, Χρυσοπολίτισσας. Οι προσωρινές λύσεις που θα εφαρμοστούν θα εξυπηρετήσουν το 75% του δικτύου που έχει κατάσκευαστεί κατά τη διάρκεια του Συμβολαίου C12 το οποίο και διακόπηκε λόγω των σοβαρών καθυστερήσεων που προέκυψαν λόγω πληθώρας αρχαιοτήτων. Εντός του έτους αναμένεται να μπει σε λειτουργία και 6ο προσωρινό αντλιοστάσιο, το οποίο θα εξυπηρετεί ακόμα 1,5χιλιόμετρο αγωγών και περίπου 200 υποστατικά στην περιοχή Σωτήρος.

Η σύνδεση των υποστατικών στις εν λόγω περιοχές θα επιλύσει σοβαρά προβλήματα υπερχειλίσεων λυμάτων που προκαλούσαν για χρόνια οχληρία και επιμόλυνση του περιβάλλοντος, που η σύνδεση τους με το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης μέχρι πρότεινος φάνταζε αδύνατον, λόγω της δυσκολίας κατασκευής του δικτύου σε μια περιοχή που βρίθει από αρχαιότητες.

Το κοινό θα ενημερωθεί με επιστολή από το ΣΑΛ για το ενδεχόμενο σύνδεσης με το αποχετευτικό σύστημα εντούτοις έχει γίνει και η σχετική γνωστοποίηση Κ.Δ.Π.354/2021 ημερ.06/08/2021 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΑΛ www.lsdb.org.cy ή επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σύνδεσμο ts@lsdb.org.cy ή και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 24-815222.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις εκσκαφές των συμβολαίων C12 και C12A έχει αποκαλυφθεί τεράστιος αρχαιολογικός πλούτος, που έχει δώσει ανεκτίμητες πληροφορίες για την πόλη της Λάρνακας. Στις εκσκαφές ανευρέθηκαν τόσο τάφοι όσο και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα διαφόρων εποχών, για τα οποία έγινε σχετική διαχείριση από το Τμήμα Αρχαιοτήτων προς επίτευξη της κατασκευής του δικτύου και των προσωρινών αντλιοστάσιων.
Το ΣΑΛ με αίσθημα ευθύνης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, προχωρά με την συνέχιση του συμβολαίου C12A, το οποίο αφορά τη Διερεύνηση Χανδάκων και Διαχείριση Αρχαιοτήτων, Αρχιτεκτονικών Κατάλοιπων, Υπηρεσιών και Άλλων Εμποδίων στην περιοχή όπου προγραμματίζεται να εκτελεστούν μελλοντικά κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικού δικτύου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται ότι θα είναι εφικτή η κατασκευή του εναπομείναντος δικτύου στη περιοχής Σωτήρος και Χρυσοπολίτισσας προς εξυπηρέτηση όλων των υποστατικών των οποίων δεν έχει επιτευχθεί η σύνδεση τους στο παρόν στάδιο.

Ενημέρωση τοπικών αρχών για το έργο της Γ’ Φάσης αποχέτευσης Λάρνακας

Την Τρίτη 03/08/2021 πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις στα γραφεία του Δημαρχείου Δρομολαξιάς – Μενεού και των Κοινοτικών Συμβουλίων Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου για το μεγάλο έργο της Γ΄ Φάσης του αποχετευτικού συστήματος Λάρνακας, οι οποίες προγραμματίστηκαν στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης και θέσης σε δημόσια διαβούλευση της ΜΕΕΠ του έργου.

Στις συναντήσεις αυτές ο Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛ, κ. Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, η Συντονίστρια του έργου, κα Ελένη Χατζηχρίστου και ο εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας των συμβούλων/μελετητών του ΣΑΛ, κ. Κωνσταντίνος Καλέργης, ενημέρωσαν τον Δήμαρχο Δρομολαξιάς – Μενεού, τους Προέδρους των τριών Κοινοτήτων και τα στελέχη τους για τον σχεδιασμό και την εξέλιξη των διαδικασιών ωρίμανσης του έργου μέχρι σήμερα, καθώς και για το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού.

Κοινή αναφορά σε όλες τις συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε άριστο και εποικοδομητικό κλίμα, ήταν η αναγνώριση της ιδιαίτερης σημασίας που έχει το έργο για τους πολίτες και το περιβάλλον και η διαβεβαίωση των τοπικών ηγετών για συνεργασία και υποστήριξη στις διαδικασίες υλοποίησης του έργου.

Οι εκπρόσωποι του ΣΑΛ ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο και τους Προέδρους για τη μέχρι σήμερα συνεργασία και την εν γένει θετική στάση τους, υποσχόμενοι ότι θα κάνουν ότι είναι δυνατό για την άρτια, υψηλής ποιότητας και έγκαιρη υλοποίηση του έργου, με τις ελάχιστες δυνατές προσωρινές οχλήσεις των πολιτών.

Παρακολούθηση της πορείας της πανδημίας COVID-19 μέσω των αστικών λυμάτων στη Λάρνακα

Οι συγκεντρώσεις των θραυσμάτων του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 στα λύματα του σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων Λάρνακας παρακολουθούνται συστηματικά από το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού-Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) και μετά από έγκριση και χρηματοδότηση των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, από το Μάρτιο 2021. Η μελέτη αυτή έχει στόχο την παρακολούθηση της τάσης της πανδημίας στην κοινότητα της Λάρνακας που εξυπηρετείται από τον σταθμό επεξεργασίας αστικών λυμάτων Λάρνακας, της οποίας τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τα δεδομένα της επιδημιολογικής επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, με τη βοήθεια του Εργαστηρίου Ιατρικής Στατιστικής, Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν δείξει ότι κατά τον Μάρτιο και Απρίλιο 2021, καταγράφηκαν υψηλότερες συγκεντρώσεις των θραυσμάτων του γενετικού υλικού του ιού στα λύματα της πόλης της Λάρνακας σε σχέση με τους μήνες Μάιο και Ιούνιο (μέχρι 27 Ιουνίου) 2021. Κατά τους μήνες αυτούς υπήρχε μια αυξητική τάση στη συγκέντρωση θραυσμάτων του γενετικού υλικού του ιού. Συγκεκριμένα, υψηλότερες συγκεντρώσεις θραυσμάτων του γενετικού υλικού του ιού ανιχνεύτηκαν στις μετρήσεις της περιόδου 21 Μαρτίου – 25 Απριλίου.

Θραύσματα του RNA του ιού (Ν2 και Ε) ανιχνεύονται συνεχώς στα αστικά λύματα στην είσοδο του σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων του ΣΑΛ μέχρι και τις 30 Μαΐου 2021. Από τότε και μέχρι τις 27 Ιουνίου οι συγκεντρώσεις των θραυσμάτων ήταν συνεχώς κάτω από το όριο ανίχνευσης. Μετά τις 27 Ιουνίου άρχισε να καταγράφεται αυξητική τάση των συγκεντρώσεων των θραυσμάτων του γενετικού υλικού του ιού συναρτήσει του χρόνου, χωρίς ίχνος ύφεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση αυτή έχει καταγραφεί από το σύστημα μελέτης των λυμάτων, πριν την ανακοίνωση του αυξημένου αριθμού κρουσμάτων COVID-19 την περίοδο αυτή, γεγονός το οποίο δείχνει τη χρησιμότητα της μελέτης των λυμάτων για την παρακολούθηση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

Η απεικόνιση των αποτελεσμάτων στα λύματα του σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων Λάρνακας σε σχέση με τα διαγνωσμένα περιστατικά COVID-19 (αθροιστικές επιπτώσεις  7 και 14 ημερών) δίνεται στο Γράφημα 1.

Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται από το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Γράφημα 1. Ημερήσιες συγκεντρώσεις θραυσμάτων SARS-CoV-2 των γονιδίων N2 και Ε (gene copies per litre – gc/L) και διαγνωσμένα περιστατικά COVID-19 ((αθροιστικές επιπτώσεις 7 και 14 ημερών) στα λύματα του σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων Λάρνακας  (21 Μαρτίου – 25 Ιουλίου 2021). Οι τιμές είναι λογαριθμημένες (με βάση το 10).

Δημόσια διαβούλευση για τη ΜΕΕΠ του έργου της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), σύμφωνα με το άρθρο 27 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018, ανακοινώνει ότι υπέβαλε στο Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), σχετικά με την κατασκευή του έργου «Γ’ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος της Λάρνακας».

Το έργο αφορά την κατασκευή των απαιτούμενων αποχετευτικών έργων συλλογής και μεταφοράς των αστικών λυμάτων του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού και των Κοινοτήτων Κίτι και Περιβόλια, με πρόβλεψη για την επικείμενη εξυπηρέτηση και της Κοινότητας Τερσεφάνου. Τελικός αποδέκτης των λυμάτων όλων των οικισμών θα είναι το υφιστάμενο Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων του ΣΑΛ.

Εκτός της προφανούς περιβαλλοντικής και κοινωνικής σημασίας του, το έργο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, καθόσον με την υλοποίηση και τη λειτουργία του θα καλυφθούν πλήρως οι απαιτήσεις συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως ισχύει. Επιπλέον, το έργο εκπληρώνει τον στόχο Νο 6 (Καθαρό Νερό & Αποχέτευση για όλους) της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ που έχει συνυπογράψει και η Κυπριακή Δημοκρατία.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει στο ΣΑΛ, μέχρι τις 20 Αυγούστου 2021 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση phaseC1@lsdb.org.cy, απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της μελέτης ή τις επιπτώσεις που η εκτέλεση ή/και η λειτουργία του έργου ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον.

ΣΑΛ_Γ ΦΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ_ΜΕΕΠ_28062021.pdf

ΣΑΛ_Γ ΦΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ_ΕΟΑ_15072021.pdf

 

Προσωρινές κυκλοφοριακές διευθετήσεις στις οδούς Χριστόδουλου Ιακωβίδη και Μαρίας Πιερίδη

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας πληροφορεί το κοινό ότι από την Δευτέρα 26/7/2021 μέχρι την Δευτέρα 06/09/2021 θα εφαρμόζονται τα πιο κάτω προσωρινά μέτρα τροχαίας τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής του δικτύου λυμάτων επί της οδού Κλειούς στη Λάρνακα:

(α) Μονοδρόμηση της οδού Χριστόδουλου Ιακωβίδη, από τη συμβολή της με την οδό Σταυροδρομίου, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ανδρέα Θεμιστοκλέους, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Σταυροβουνίου

(β) Μονοδρόμηση της οδού Μαρίας Πιερίδη, από τη συμβολή της με την οδό Αριστείδου, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Χριστόδουλου Ιακωβίδη, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Αριστείδου

Europe’s Water in Figures

Σημαντικά δεδομένα καταγράφονται στην έκθεση του EurEau  “Europe’s Water in Figures” του έτους 2021.

Για πρόσβαση στην έκθεση, πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

EUREAU Figures Report 2021_final

Κατάλογος επιτυχόντων υποψηφίων που παρακάθισαν στις γραπτές εξετάσεις που διεξήχθησαν στις 8/5/2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Γνωστοποίηση κατάλογος επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση ημερ.8.5.2021 (003)

Έναρξη μελέτης για εξυπηρέτηση της Τερσεφάνου με το αποχετευτικό σύστημα λυμάτων

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) υπέγραψε την Πέμπτη 01/07/2021 συμπληρωματική συμφωνία με την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΡΟÏΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μηχανικών για:

(α) Εκπόνηση μελέτης,

(β) Ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού,

(γ) Αξιολόγηση προσφορών, και

(δ) Επίβλεψη κατασκευαστικών συμβολαίων, για την εγκατάσταση αποχετευτικού συστήματος λυμάτων για την εξυπηρέτηση της κοινότητας Τερσεφάνου στη Λάρνακα.

Η Αξία της Συμπληρωματικής Συμφωνίας ανέρχεται στο ποσό των €299,500.00 (Διακοσίων Ενενήντα Εννέα Χιλιάδων, Πεντακοσίων Ευρώ) πλέον ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά 80% και από το ΣΑΛ κατά 20%.