Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης Τεχνικού Μηχανολογίας και Τεχνικού Ηλεκτρολογίας στο ΣΑΛ

Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Τεχνικού Μηχανολογίας

Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Τεχνικού Ηλεκτρολογίας

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”

Προμήθεια συστήματος οπτικού ελέγχου αγωγών (CCTV) σε όχημα τύπου VAN

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια συστήματος οπτικού ελέγχου αγωγών (CCTV) σε όχημα τύπου VAN.

Το σύστημα εξασφαλίζει τον έλεγχο του δικτύου ομβρίων και λυμάτων και παράλληλα την αποδοτικότερη λειτουργία και συντήρηση του. H βελτιστοποίηση λειτουργίας του δικτύου συνάδει με την μείωση των βλαβών στο δίκτυο και αντλιοστασίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε 100% από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας στην ψηφιακή εποχή!

Η τεχνολογία αποτελεί μέρος της ζωής μας και στη σημερινή εποχή η ανάπτυξη, η χρήση , η ενημέρωση και η εξοικείωση με αυτήν, λειτουργεί με τρόπο ωφέλιμο και καταλυτικό για το μέλλον του Οργανισμού μας.

Έχοντας ως κύριους άξονες την ανάπτυξη της καινοτομίας, την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας και της ομαδικότητας καθώς και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, το ΣΑΛ, συνεχίζει ενισχύοντας διαρκώς τη στρατηγική του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, φρόντισε όπως με ορθό σχεδιασμό, αξιοποιήσει εργαλεία τα οποία θα αποτελέσουν εχέγγυο για τη μετάβαση του στον ολιστικό ψηφιακό μετασχηματισμό.

Για το σκοπό αυτό, αρχικά αναβάθμισε την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, εγκαθιστώντας λογισμικά ασφάλειας και υπηρεσίες cloud, αναβάθμισε το σύστημα αρχειοθέτησης και το λογισμικό σύστημα Billing & Customer Information. Επίσης υιοθέτησε εργαλεία και πρακτικές με τρόπο έτσι ώστε να απλοποιηθούν οι σύνθετες και να αυτοματοποιηθούν οι επαναλαμβανόμενές εργασίες.

Αναθεώρησε την πολιτική του για την ασφάλεια πληροφοριών και εγκατέστησε λογισμικά ασφαλείας για την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων και απώλειας δεδομένων και πληροφοριών..

Εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη χρήση υποδομής υπολογιστικού νέφους (Infrastructure as a service) που στοχεύει στα ακόλουθα:

  • Δημιουργία πληροφοριακών υποδομών υψηλής διαθεσιμότητας (high availability) και άμεσης επεκτασιμότητας (scalability)
  • Δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου με το ενδοδίκτυο του και τη σταδιακή αντικατάσταση των υφιστάμενων εξυπηρετητών.
  • Ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών και αύξηση της διαθεσιμότητας των πόρων
  • Αύξηση της ασφάλειας και αξιοπιστίας των εξυπηρετητών και του δικτύου και παροχή εναλλακτικού κέντρου δεδομένων σε περίπτωση καταστροφής του βασικού κέντρου δεδομένων

Εγκατέστησε την υπηρεσία Disaster Recovery, διασφαλίζοντας έτσι την επιχειρησιακή του συνέχεια, σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που τον εκθέτει σε πολλαπλούς κινδύνους.

Πρωτοπόρο όπως πάντα, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, στα πλαίσια περαιτέρω εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει, εξασφάλισε επίσης χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και δημιούργησε τη δική του διαδικτυακή πύλη (Portal HERA). Μέσω της πύλης παρέχονται υπηρεσίες διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης τόσο των πολιτών όσο και του προσωπικού.  Το έργο αυτό αποτελεί ακόμα ένα βήμα για την εξ’ αποστάσεως επικοινωνία των πολιτών με το ΣΑΛ.

Η επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη κατάλληλων δεξιοτήτων από το ανθρώπινο δυναμικό. Το ΣΑΛ παρέχει σημαντικά ψηφιακά εργαλεία στο προσωπικό καθώς και εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες.

Εγκατέστησε λογισμικό για την εκτέλεση των εργασιών των Μηχανικών που εκτελούν έργα.

Επίσης εγκατέστησε σύγχρονο τηλεφωνικό σύστημα το οποίο ενισχύσει την εξυπηρέτηση των πελατών και διευκολύνει το προσωπικό, εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους.

Ακόμα, στελέχωσε το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη με άρτια καταρτισμένο προσωπικό για ταχύτερη εξυπηρέτηση. Τοποθέτησε δύο διαδραστικούς ψηφιακούς σταθμούς πληροφόρησης (Info Point), στα κεντρικά γραφεία και στο ΚΕΔ.

Υιοθέτησε την ηλεκτρονική τιμολόγηση και συνάμα διευθέτησε ώστε, πελάτες που δεν έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εξυπηρετούνται τηλεφωνικώς.

Πρόσφατα εφάρμοσε το σύστημα «Ticketing» το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης ερωτημάτων καθώς και απαιτήσεων που χρήζουν διαχείρισης.

Για αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες συνεδριάσεις, αλλά και για σκοπούς εκπαίδευσης, εγκατέστησε σύγχρονο σύστημα τηλεδιάσκεψης και διαδραστική οθόνη.

Ακόμα, μέσω της ιστοσελίδας του παρέχει τη δυνατότητα εικονικής περιήγησης (Virtual tour 360ο) όπου γίνεται προσομοίωση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων, δίνοντας στον πολίτη τη δυνατότητα να περιηγηθεί και να κατανοήσει καλύτερα τις υπηρεσίες που προσφέρονται.

Απώτερος στόχος του Οργανισμού, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα τη συνεχή βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών, είναι να εισέλθει ολιστικά στη ψηφιακή εποχή μέχρι τη λειτουργία του νέου επαρχιακού οργανισμού, με ορόσημο το έτος 2024 υιοθετώντας πρακτικές, συνυπολογίζοντας πάντοτε και τα οφέλη που προκύπτουν για το περιβάλλον.

 

ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 4ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ Γ’ ΦΑΣΗΣ

 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στις 10/01/2023 στην προκήρυξη Διαγωνισμού (Αρ. ΣΑΛ 5/2022) με τίτλο Γ’ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας – Κατασκευαστικό Συμβόλαιο Γ5 «Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση (Design – Build – Operate – Maintain) των αντλιοστασίων», για την εξυπηρέτηση με αποχετευτικό σύστημα λυμάτων του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού και των Κοινοτήτων Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου.

 

Το έργο αυτό αφορά τη Μελέτη, την Κατασκευή, τη Λειτουργία και τη Συντήρηση (Design, Build, Operate and Maintain) των οκτώ (8) κεντρικών αντλιοστασίων ακαθάρτων και των τεσσάρων (4) τοπικών αντλιοστασίων ακαθάρτων συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών τους έργων και των απαιτούμενων έργων διασύνδεσής τους με τα εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων και τους κεντρικούς καταθλιπτικούς αγωγούς μεταφοράς, τα οποία θα κατασκευαστούν στο πλαίσιο ανεξάρτητων Συμβολαίων.

 

Το κατασκευαστικό Συμβόλαιο Γ5 εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό μελέτης και κατασκευής έργων συλλογής των ακαθάρτων του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού και των Κοινοτήτων Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου και μεταφοράς αυτών στον υφιστάμενο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων του ΣΑΛ, που αποτελούν το Έργο της Γ’ Φάσης.

 

Πρόκειται για ένα σημαντικό Έργο, που τίθεται σε τροχιά υλοποίησης από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας με το οποίο θα συμμορφωθεί η χώρα μας με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία 91/271 όπως ισχύει), καθώς και με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ που έχει συνυπογράψει και συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Το Έργο θα κατασκευαστεί με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Πολιτικής Συνοχής του Προγράμματος «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α. 2021-2027». Αναθέτουσα Αρχή / Αναθέτων Φορέας είναι το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας με Φορέα Υλοποίησης του Έργου το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

 

Οι κατασκευαστικές εργασίες του Συμβολαίου Γ5 αναμένεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2023 και θα διαρκέσουν 36 μήνες και επιπλέον πέντε (5) χρόνια για τη λειτουργία και συντήρηση με δικαίωμα ανανέωσης της περιόδου λειτουργίας και συντήρησης για ακόμα πέντε (5) χρόνια. Η μελέτη και τα έγγραφα του διαγωνισμού ετοιμάστηκαν από την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΡΟÏΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίοι θα αναλάβουν και την επίβλεψη των έργων ενώ το ΣΑΛ θα  συντονίζει τα έργα.

 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία του κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ5 ανέρχεται στα €9.900.000 εκατομμύρια Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και θα συγχρηματοδοτηθεί από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από Εθνικούς Πόρους και από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας.

 

Περισσότερες πληροφορίες προκήρυξης των διαγωνισμών, θα βρείτε στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5820284

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας ενημερώνει το κοινό ότι την Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023, τα ταμεία στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη θα κλείσουν στις 11.30 π.μ.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΑΛ

Δύο Έργα τα οποία ξεκίνησαν τη Δευτέρα 9/1/2023 επισκέφθηκαν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας όπου ενημερώθηκαν από τον Μηχανικό του εκάστοτε Έργου για την πορεία τους.
Κατασκευάζονται 2,5χλμ. δικτύου ομβρίων υδάτων και 5.0χλμ. δικτύου λυμάτων.
Η περιοχή εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης, εκτείνεται μέχρι τη λεωφόρο Γρίβα Διγενή και την οδό Αθανασίου Διάκου νοτιοδυτικά και τη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου προς τα νοτιοανατολικά. Στα βορειοδυτικά οριοθετείται από τη Λεωφόρο Στρατηγού Τιμαγιά, ενώ στα ανατολικά οριοθετείται από τις οδούς Χρυσοπολιτίσσης, Κυριάκου Μάτση, Κίμωνος και Αγίου Νεοφύτου.
Με την κατασκευή του δικτύου ομβρίων θα απαμβλυνθεί το μακροχρόνιο πρόβλημα πλημμυρών στην εν λόγω περιοχή, καθώς και θα συνδεθεί το τελευταίο μέρος της πόλης με το αποχετευτικό σύστημα.
Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε €5.190.000 πλέον ΦΠΑ.
Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές του έτους 2024.
Αντιπλημμυρικό Έργο στην οδό Φιλονόης και Wanger.
Κατασκευάζονται 210 μέτρα αγωγού ομβρίων υδάτων από διάμετρο D300PVC D250 PVC και 39 μέτρα αγωγού D200PVC. Επίσης θα γίνει κατασκευή τριών φρεατίων και 12 σχαρών απορροής.
Το παρόν έργο θα συνδεθεί στο υφιστάμενο κανάλι της περιοχής Καμάρων. Με την κατασκευή του θα ανακουφιστεί η περιοχή η οποία παρουσιάζει προβλήματα πλημμυρών.
Η αποπεράτωση του έργου αναμένεται να γίνει τέλος Ιανουαρίου 2023.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΙΙΙ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στις 9/1/2023 στην προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού συστήματος και των εργασιών σύνδεσης των κατοικιών και πολυκατοικιών του οικισμού Μακάριος ΙΙΙ, στη Λάρνακα.

Το Έργο αφορά εργασίες για την κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού συστήματος λυμάτων και εργασιών σύνδεσης εντός των αυλών των κατοικιών και πολυκατοικιών του οικισμού Μακάριος ΙΙΙ στην Λάρνακα και την σύνδεση τους με το υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο λυμάτων του ΣΑΛ. Συγκεκριμένα, το Συμβόλαιο περιλαμβάνει την κατασκευή εσωτερικών φρεατίων επιθεώρησης, την κατασκευή Ιδιωτικών Υπονόμων Οικοδομής (ΙΥΟ), φρεατίων σύνδεσης-επιθεώρησης ΙΥΟ, την κατασκευή Δημόσιων Υπονόμων Οικοδομής (ΔΥΟ) και κεντρικών αγωγών λυμάτων, ως επίσης και την σύνδεσή τους σε υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία του Έργου ανέρχεται στις €500.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το Έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ενώ έχει συμφωνηθεί ότι το ΣΑΛ θα αναλάβει την επίβλεψη και τον συντονισμό του Έργου.

Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2023 και θα διαρκέσουν 12 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την προκήρυξη και τα έγγραφα του διαγωνισμού, πατήστε εδώ:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5820156

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΑΡΕΣ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στις 9/1/2023 στην προκήρυξη διαγωνισμού για το αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή Καμάρες.

Το Έργο αφορά την κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων στην περιοχή Καμάρες της Λάρνακας, για την προστασία των οικιστικών ζωνών των Δήμων Λάρνακας και Αραδίππου που βρίσκονται εντός της Λεκάνης απορροής του ποταμού Καλού Χωριού.

Τα Έργο αυτό θα απαμβλύνει χρόνια προβλήματα πλημμυρών και κατέστη αναγκαίο να γίνει μετά τις πλημμύρες της 13ης Δεκεμβρίου του 2014 που έπληξαν την περιοχή Καμάρων και προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2023 και θα διαρκέσουν 18 μήνες. Η μελέτη και τα έγγραφα του διαγωνισμού ετοιμάστηκαν από την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας ενώ το ΣΑΛ θα αναλάβει την επίβλεψη και το συντονισμό του Έργου.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία του Έργου ανέρχεται στα €4.100.000 εκατομμύρια Ευρώ πλέον ΦΠΑ , και θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την προκήρυξη και τα έγγραφα του διαγωνισμού, πατήστε εδώ:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5818222

 

Έναρξη Εργασιών Αντιπλημμυρικών Έργων στη Λάρνακα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) επισκέφθηκαν επιτόπου σήμερα 5/1/2023 δύο αντιπλημμυρικά έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, όπου ενημερώθηκαν από τη Συντονίστρια και τον Μηχανικό του Έργου για την πορεία τους.

Συγκεκριμένα, ξεκίνησαν και συνεχίζονται τα πρώτα δύο, από μια σειρά αντιπλημμυρικών έργων του ΣΑΛ, που θα συγχρηματοδοτηθούν με συνολικό ποσό €13,5 εκατομμυρίων, μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα δύο έργα θα καλύψουν περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα πλημμυρών στη Λάρνακα, με στόχο την απάμβλυνση των χρόνιων προβλημάτων ομβρίων που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες περιοχές.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής συστήματος ομβρίων υδάτων στην Κυκλική λεωφόρο, μέσα στα πλαίσια του κατασκευαστικού Συμβολαίου C20Α του ΣΑΛ. Το έργο αξίας €2.264.000 πλέον ΦΠΑ και διάρκειας 12 μηνών, αφορά την κατασκευή 3,4χλμ αγωγών ομβρίων υδάτων για εξυπηρέτηση της λεκάνης απορροής  δυτικά της λεωφ. Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Θα καλύψει τόσο την λεωφόρο Αγίων Αναργύρων, από το ύψος της Κυκλικής λεωφόρου μέχρι τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, όσο και την περιοχή δυτικά της λεωφόρου, συμπεριλαμβανομένου και του Οικισμού Αγίων Αναργύρων. Το νέο δίκτυο θα καταλήξει και θα συνδεθεί στο υφιστάμενο κανάλι της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού. Στο έργο συμπεριλαμβάνεται και η κατεδάφιση υφιστάμενων οχετών της λεωφόρου Αγίων Αναργύρων που υπολειτουργούν, και η αντικατάστασή τους με νέο δίκτυο.

Στις 9 Νοεμβρίου 2022 ξεκίνησαν εξάλλου και συνεχίζονται, οι εργασίες κατασκευής συστήματος ομβρίων υδάτων στη λεωφόρο Αλέξανδρου Παναγούλη, μέσα στα πλαίσια του κατασκευαστικού Συμβολαίου C20Β του ΣΑΛ. Το έργο αξίας €1.890.200 πλέον ΦΠΑ και διάρκειας 11 μηνών, αφορά την κατασκευή 3,1χλμ αγωγών ομβρίων υδάτων για εξυπηρέτηση της λεκάνης απορροής πέριξ της λεωφ. Αλέξανδρου Παναγούλη στη Λάρνακα. Θα καλύψει τις περιοχές στις δύο πλευρές της λεωφόρου, από το ύψος της λεωφ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου μέχρι το υφιστάμενο αντλιοστάσιο ομβρίων S8, παρά  τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού. Το αντλιοστάσιο S8 του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας εκβάλλει στο υφιστάμενο κανάλι της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού.

Για την εκτέλεση των έργων C20A και C20B το ΣΑΛ υπέγραψε στις 24/10/2022 συμβόλαια συνεργασίας με την εργοληπτική εταιρεία S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LIMITED.

Εντός Ιανουαρίου προγραμματίζεται η έναρξη ενός ακόμα αντιπλημμυρικού κατασκευαστικού έργου που θα εξυπηρετήσει τη λεκάνη απορροής ανάντι και κατάντι μέρους της λεωφόρου Φανερωμένης στη Λάρνακα (περιοχή Καλιφάτζια). Παράλληλα, σύντομα ολοκληρώνεται η αξιολόγηση του διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων, για την ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας.

 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΑΛ ΣΕ ΕΝΑ ΕΞΥΠΝΟ, ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ!

 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 150kWp στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων, έχει προχωρήσει σε προκήρυξη νέου διαγωνισμού, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 550kWp. Μέχρι το καλοκαίρι του 2023 αναμένεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων, συνολικής ισχύος 700kWp.

Μέχρι στιγμής έχουν τοποθετηθεί Φ/Β πλαίσια ισχύος 10kWp  στα κεντρικά γραφεία του ΣΑΛ και σε τρία αντλιοστάσια, ενώ γίνεται μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων σε ακόμη 6 αντλιοστάσια του ΣΑΛ.

Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων στα διάφορα επιλεγόμενα σημεία του ΣΑΛ, χρηματοδοτείται 100% από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Θέση Εκτελεστικού Μηχανικού_Προκαταρκτικός κατάλογος αιτητών με σειρά κατάταξης

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ)  ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), τον πιο κάτω προκαταρκτικό κατάλογο των αιτητών με  σειρά κατάταξης για την απασχόληση  ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση υπηρεσιών Εκτελεστικού Μηχανικού (Κλ. Α9-Α11-Α12) για τη διαχείριση και υλοποίηση των κατασκευαστικών συμβολαίων του ΣΑΛ. Σύμφωνα με την προκήρυξη της θέσης όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 21/10/2022, το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει 6μηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης την 31η  Δεκεμβρίου του 2026 ή μέχρι την ολοκλήρωση των υπό αναφορά έργων.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, εδάφιο 6(α) του προαναφερόμενου Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του προκαταρκτικού καταλόγου μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  Οι ενστάσεις μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, στη διεύθυνση, info@lsdb.org.cy και στο θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να αναγράφεται «Ένσταση κατά του προκαταρκτικού καταλόγου για τη θέση Εργδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας», ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 24638838. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σημειώνεται επίσης ότι, στον κατάλογο παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές, οι οποίοι πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν μοριοδοτηθεί για τα επιπρόσθετα προσόντα, όπως αυτά καθορίστηκαν στην προκήρυξη της θέσης.

 

 

 

Α/Α ΑΔΤ Μονάδες

 

 

1

827159 7
 

2

876017 7
 

3

977256 6,5
4 952999 6,5
5 730003 6
6 ΑΕ401345 6
7 973533 4,5
8 987603 4
9 1014532 3,5