Κατάλογος επιτυχόντων υποψηφίων που παρακάθισαν στις γραπτές εξετάσεις που διεξήχθησαν στις 8/5/2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Γνωστοποίηση κατάλογος επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση ημερ.8.5.2021 (003)