Θέση Εκτελεστικού Μηχανικού_Προκαταρκτικός κατάλογος αιτητών με σειρά κατάταξης

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ)  ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), τον πιο κάτω προκαταρκτικό κατάλογο των αιτητών με  σειρά κατάταξης για την απασχόληση  ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση υπηρεσιών Εκτελεστικού Μηχανικού (Κλ. Α9-Α11-Α12) για τη διαχείριση και υλοποίηση των κατασκευαστικών συμβολαίων του ΣΑΛ. Σύμφωνα με την προκήρυξη της θέσης όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 21/10/2022, το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει 6μηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης την 31η  Δεκεμβρίου του 2026 ή μέχρι την ολοκλήρωση των υπό αναφορά έργων.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, εδάφιο 6(α) του προαναφερόμενου Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του προκαταρκτικού καταλόγου μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  Οι ενστάσεις μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, στη διεύθυνση, info@lsdb.org.cy και στο θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να αναγράφεται «Ένσταση κατά του προκαταρκτικού καταλόγου για τη θέση Εργδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας», ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 24638838. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σημειώνεται επίσης ότι, στον κατάλογο παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές, οι οποίοι πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν μοριοδοτηθεί για τα επιπρόσθετα προσόντα, όπως αυτά καθορίστηκαν στην προκήρυξη της θέσης.

 

 

 

Α/Α ΑΔΤ Μονάδες

 

 

1

827159 7
 

2

876017 7
 

3

977256 6,5
4 952999 6,5
5 730003 6
6 ΑΕ401345 6
7 973533 4,5
8 987603 4
9 1014532 3,5