ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 4ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ Γ’ ΦΑΣΗΣ

 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στις 10/01/2023 στην προκήρυξη Διαγωνισμού (Αρ. ΣΑΛ 5/2022) με τίτλο Γ’ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας – Κατασκευαστικό Συμβόλαιο Γ5 «Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση (Design – Build – Operate – Maintain) των αντλιοστασίων», για την εξυπηρέτηση με αποχετευτικό σύστημα λυμάτων του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού και των Κοινοτήτων Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου.

 

Το έργο αυτό αφορά τη Μελέτη, την Κατασκευή, τη Λειτουργία και τη Συντήρηση (Design, Build, Operate and Maintain) των οκτώ (8) κεντρικών αντλιοστασίων ακαθάρτων και των τεσσάρων (4) τοπικών αντλιοστασίων ακαθάρτων συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών τους έργων και των απαιτούμενων έργων διασύνδεσής τους με τα εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων και τους κεντρικούς καταθλιπτικούς αγωγούς μεταφοράς, τα οποία θα κατασκευαστούν στο πλαίσιο ανεξάρτητων Συμβολαίων.

 

Το κατασκευαστικό Συμβόλαιο Γ5 εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό μελέτης και κατασκευής έργων συλλογής των ακαθάρτων του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού και των Κοινοτήτων Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου και μεταφοράς αυτών στον υφιστάμενο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων του ΣΑΛ, που αποτελούν το Έργο της Γ’ Φάσης.

 

Πρόκειται για ένα σημαντικό Έργο, που τίθεται σε τροχιά υλοποίησης από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας με το οποίο θα συμμορφωθεί η χώρα μας με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία 91/271 όπως ισχύει), καθώς και με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ που έχει συνυπογράψει και συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Το Έργο θα κατασκευαστεί με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Πολιτικής Συνοχής του Προγράμματος «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α. 2021-2027». Αναθέτουσα Αρχή / Αναθέτων Φορέας είναι το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας με Φορέα Υλοποίησης του Έργου το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

 

Οι κατασκευαστικές εργασίες του Συμβολαίου Γ5 αναμένεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2023 και θα διαρκέσουν 36 μήνες και επιπλέον πέντε (5) χρόνια για τη λειτουργία και συντήρηση με δικαίωμα ανανέωσης της περιόδου λειτουργίας και συντήρησης για ακόμα πέντε (5) χρόνια. Η μελέτη και τα έγγραφα του διαγωνισμού ετοιμάστηκαν από την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΡΟÏΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίοι θα αναλάβουν και την επίβλεψη των έργων ενώ το ΣΑΛ θα  συντονίζει τα έργα.

 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία του κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ5 ανέρχεται στα €9.900.000 εκατομμύρια Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και θα συγχρηματοδοτηθεί από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από Εθνικούς Πόρους και από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας.

 

Περισσότερες πληροφορίες προκήρυξης των διαγωνισμών, θα βρείτε στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5820284