ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην τελευταία ημερομηνία πληρωμής αποχετευτικών τελών!

*English text follows

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) πληροφορεί το κοινό ότι έχει εγκρίνει παράταση στην τελευταία ημερομηνία πληρωμής των τελών για το έτος 2021, μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 2021.

Οι πληρωμές των τελών μπορούν να γίνονται ως ακολούθως:

  • στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας, στην οδό Ανδρέα Μιαούλη αρ.11, 6017 Λάρνακα,
  • ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΣΑΛ www.lsdb.org.cy ή της ιστοσελίδας της JCC www.jccsmart.com

Ωστόσο, υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων της επιδημιολογικής εικόνας που επικρατεί στη χώρα μας και των μέτρων που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, το ΣΑΛ προτρέπει το κοινό όπως διευθετεί τις πληρωμές του ηλεκτρονικά στους πιο πάνω συνδέσμους για αποφυγή ταλαιπωρίας και συνωστισμού στα γραφεία.

Μετά την ημερομηνία αυτή σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς θα επιβάλλεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 5% επί του οφειλόμενου ποσού αν το ποσό καταβληθεί εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη της τελευταίας ημερομηνίας πληρωμής και 15% αν πληρωθεί μετά την πάροδο των τεσσάρων μηνών από τη λήξη. 

Παρακαλείστε όπως ξοφλήσετε έγκαιρα το συνημμένο λογαριασμό προς αποφυγή ταλαιπωρίας και πρόσθετης επιβάρυνσης.

 

 

The Larnaca Sewerage and Drainage Board (LSDB) would like to inform its customers that the deadline for the payment of the fees for the year 2021 has been extended to the 31st December 2021.

Payments can be made as follows:

  • at the Larnaca Citizen Service Centre, located in Andrea Miaouli Street, no. 11, 6017 Larnaca
  • online, via LSDB’s website lsdb.org.cy or via JCC’s website www.jccsmart.com

However, due to the current situation in our country, caused by the coronavirus pandemic and the measures that have been announced by the government in order to protect public health and to prevent the spread of the virus, LSDB urges the public to make their payments electronically at the above links to avoid inconvenience and overcrowding at the offices.

After this date, in accordance with the applicable law, an additional charge of 5% will be imposed on the outstanding balance, if this is settled within four months from the expiration date and 15% additional charge if it is settled any time later than four months.

You are kindly requested to settle the attached bill on time, in order to avoid any inconvenience and additional charges.