Παραλαβή Έργου και σύνδεση περιοχής Βεργίνας

Άλλο ένα Έργο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας ολοκληρώθηκε και περιλαμβάνει 13 περίπου χιλιόμετρα αγωγούς δικτύου λυμάτων. Πρόκειται για το Συμβολαίο C21A, συνολικής αξίας €3.387.000. Οι εργασίες εκτελέστηκαν από την Εργοληπτική Εταιρεία Zemco Construction Ltd, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού.
Το έργο ολοκληρώθηκε χωρίς καθυστέρηση, επιλύοντας ολιστικά το μακροχρόνιο πρόβλημα οχληρίας που παρατηρείται στην περιοχή λόγω των υπερχειλίσεων των λυμάτων στην περιοχή Βεργίνας.
Συγκεκριμένα, η περιοχή συνορεύει με τα όρια του Δήμου Λάρνακας στα ανατολικά και νότια, τη Βιομηχανική Ζώνη Λάρνακας και τμήμα του Δήμου Αραδίππου στα βόρεια και την ανοιχτή χώρα και τη γεωργική γη του Δήμου Αραδίππου στα δυτικά.