Ολοκλήρωση προσωρινών αντλιοστασίων και σύνδεση υποστατικών στην ενορία Σωτήρος & Χρυσοπολίτισσας

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας(ΣΑΛ) είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει το κοινό για την ολοκλήρωση των 5 προσωρινών αντλιοστασίων τα οποία θα εξυπηρετήσουν 8 χιλιόμετρα αγωγών και περίπου 1312 υποστατικά στην ευρύτερη περιοχή των ενορίων Σωτήρος, Χρυσοπολίτισσας. Οι προσωρινές λύσεις που θα εφαρμοστούν θα εξυπηρετήσουν το 75% του δικτύου που έχει κατάσκευαστεί κατά τη διάρκεια του Συμβολαίου C12 το οποίο και διακόπηκε λόγω των σοβαρών καθυστερήσεων που προέκυψαν λόγω πληθώρας αρχαιοτήτων. Εντός του έτους αναμένεται να μπει σε λειτουργία και 6ο προσωρινό αντλιοστάσιο, το οποίο θα εξυπηρετεί ακόμα 1,5χιλιόμετρο αγωγών και περίπου 200 υποστατικά στην περιοχή Σωτήρος.

Η σύνδεση των υποστατικών στις εν λόγω περιοχές θα επιλύσει σοβαρά προβλήματα υπερχειλίσεων λυμάτων που προκαλούσαν για χρόνια οχληρία και επιμόλυνση του περιβάλλοντος, που η σύνδεση τους με το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης μέχρι πρότεινος φάνταζε αδύνατον, λόγω της δυσκολίας κατασκευής του δικτύου σε μια περιοχή που βρίθει από αρχαιότητες.

Το κοινό θα ενημερωθεί με επιστολή από το ΣΑΛ για το ενδεχόμενο σύνδεσης με το αποχετευτικό σύστημα εντούτοις έχει γίνει και η σχετική γνωστοποίηση Κ.Δ.Π.354/2021 ημερ.06/08/2021 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΑΛ www.lsdb.org.cy ή επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σύνδεσμο ts@lsdb.org.cy ή και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 24-815222.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις εκσκαφές των συμβολαίων C12 και C12A έχει αποκαλυφθεί τεράστιος αρχαιολογικός πλούτος, που έχει δώσει ανεκτίμητες πληροφορίες για την πόλη της Λάρνακας. Στις εκσκαφές ανευρέθηκαν τόσο τάφοι όσο και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα διαφόρων εποχών, για τα οποία έγινε σχετική διαχείριση από το Τμήμα Αρχαιοτήτων προς επίτευξη της κατασκευής του δικτύου και των προσωρινών αντλιοστάσιων.
Το ΣΑΛ με αίσθημα ευθύνης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, προχωρά με την συνέχιση του συμβολαίου C12A, το οποίο αφορά τη Διερεύνηση Χανδάκων και Διαχείριση Αρχαιοτήτων, Αρχιτεκτονικών Κατάλοιπων, Υπηρεσιών και Άλλων Εμποδίων στην περιοχή όπου προγραμματίζεται να εκτελεστούν μελλοντικά κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικού δικτύου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται ότι θα είναι εφικτή η κατασκευή του εναπομείναντος δικτύου στη περιοχής Σωτήρος και Χρυσοπολίτισσας προς εξυπηρέτηση όλων των υποστατικών των οποίων δεν έχει επιτευχθεί η σύνδεση τους στο παρόν στάδιο.