ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΙΙΙ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στις 9/1/2023 στην προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού συστήματος και των εργασιών σύνδεσης των κατοικιών και πολυκατοικιών του οικισμού Μακάριος ΙΙΙ, στη Λάρνακα.

Το Έργο αφορά εργασίες για την κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού συστήματος λυμάτων και εργασιών σύνδεσης εντός των αυλών των κατοικιών και πολυκατοικιών του οικισμού Μακάριος ΙΙΙ στην Λάρνακα και την σύνδεση τους με το υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο λυμάτων του ΣΑΛ. Συγκεκριμένα, το Συμβόλαιο περιλαμβάνει την κατασκευή εσωτερικών φρεατίων επιθεώρησης, την κατασκευή Ιδιωτικών Υπονόμων Οικοδομής (ΙΥΟ), φρεατίων σύνδεσης-επιθεώρησης ΙΥΟ, την κατασκευή Δημόσιων Υπονόμων Οικοδομής (ΔΥΟ) και κεντρικών αγωγών λυμάτων, ως επίσης και την σύνδεσή τους σε υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία του Έργου ανέρχεται στις €500.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το Έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ενώ έχει συμφωνηθεί ότι το ΣΑΛ θα αναλάβει την επίβλεψη και τον συντονισμό του Έργου.

Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2023 και θα διαρκέσουν 12 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την προκήρυξη και τα έγγραφα του διαγωνισμού, πατήστε εδώ:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5820156