Γνωστοποίηση για καθορισμό και πληρωμή Αποχετευτικών Τελών

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ  ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 2020

Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 33, 33Α, 34, 35 και 36 για καθορισμό και πληρωμή Αποχετευτικών Τελών

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, 33, 33Α, 34, 35 και 36 των περί Αποχετεύσεων Λάρνακας Κανονισμών του 1991 έως 2020, αποφάσισε και καθόρισε αναφορικά με το έτος 2022 τα ακόλουθα σε σχέση με την επιβολή και είσπραξη των τελών:

  1. Ετήσιο τέλος αποχέτευσης λυμάτων για όλα τα ακίνητα εντός των ορίων του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων του ΣΑΛ:

(α)   Για ξενοδοχεία, αδειούχα οργανωμένα διαμερίσματα (service flats),  βιομηχανικές οικοδομές και εγκαταστάσεις σε καθορισμένες βιομηχανικές ζώνες και περιοχές (συμπεριλαμβανομένων του λιμανιού, της μαρίνας, του αεροδρομίου, του διυλιστηρίου, των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών κτλ.) όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο και τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή η οποία εξυπηρετείται, ή θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Σύστημα Αποχέτευσης Λυμάτων και/ή Ομβρίων Υδάτων του Συμβουλίου το οποίο κατασκευάστηκε ή θα κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια των Φάσεων Α’ και Β’ του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων Λάρνακας θα καταβάλλεται τέλος λυμάτων 1,16 σεντ για κάθε χιλιάδα πάνω στη γενική εκτίμηση (αξία 1.1.2018) του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας.

(β)   Για κατοικίες και/ή άλλα ακίνητα ή υποστατικά τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή η οποία εξυπηρετείται, ή θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Σύστημα Αποχέτευσης Λυμάτων και/ή Ομβρίων Υδάτων του Συμβουλίου το οποίο κατασκευάστηκε ή θα κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια των Φάσεων Α’ και Β’ του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων Λάρνακας θα καταβάλλεται τέλος λυμάτων 0,60 σεντ για κάθε χιλιάδα πάνω στη γενική εκτίμηση (αξία 1.1.2018) του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας.

(γ)    Για ξενοδοχεία, αδειούχα οργανωμένα διαμερίσματα (serviced flats),  βιομηχανικές οικοδομές και εγκαταστάσεις σε καθορισμένες βιομηχανικές ζώνες και περιοχές όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο και τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού και των Κοινοτήτων Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου, που εξυπηρετείται ή θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Σύστημα Αποχέτευσης Λυμάτων του Συμβουλίου θα καταβάλλεται τέλος λυμάτων 0,23 σεντ για κάθε χιλιάδα πάνω στη γενική εκτίμηση (αξία 1.1.2018) του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας.

(δ)    Για κατοικίες και/ή άλλα ακίνητα ή υποστατικά τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού και των Κοινοτήτων Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου, η οποία εξυπηρετείται ή θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Σύστημα Αποχέτευσης Λυμάτων του Συμβουλίου το οποίο θα κατασκευαστεί από το Σύστημα Αποχέτευσης Λυμάτων του Συμβουλίου θα καταβάλλεται τέλος λυμάτων 0,13 σεντ για κάθε χιλιάδα πάνω στη γενική εκτίμηση (αξία 1.1.2018) του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας.

  1. Ετήσιο τέλος αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για τα ακίνητα εντός των ορίων του Αποχετευτικού Συστήματος Ομβρίων Υδάτων του ΣΑΛ, τα οποία εμπίπτουν στην Φάση Α’ και Β’ του Συστήματος Αποχέτευσης, 0,16 σεντ για κάθε χιλιάδα πάνω στη γενική εκτίμηση (αξία 1.1.2018) του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας.

 

  1. Τέλος 0,50 σεντ για κάθε κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνεται από κάθε υποστατικό που εξυπηρετείται από το Σύστημα Αποχετεύσεων Λυμάτων του ΣΑΛ. Το τέλος αυτό αναγράφεται στους λογαριασμούς υδατοπρομήθειας των υποστατικών που εξυπηρετούνται και καταβάλλεται στον ίδιο τόπο και χρόνο που καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος υδατοπρομήθειας.

 

  1. Τα καθορισθέντα ετήσια τέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1(α), 1(β) και 2, πιο πάνω τιμολογούνται σε 2 ίσες δόσεις κατά τη διάρκεια του έτους και αναγράφονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς που αποστέλλονται στους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας μέσω ταχυδρομείου ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να πληρωθούν το αργότερο μέχρι τις 22 Ιουλίου και 30 Νοεμβρίου 2022, για την 1η και 2η δόση αντίστοιχα. Τα καθορισμένα ετήσια τέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1(γ) και 1(δ) πιο πάνω τιμολογούνται σε 1 δόση κατά τη διάρκεια του έτους και πρέπει να πληρωθούν το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022. Οι πληρωμές των τελών γίνονται στα ταμεία του ΣΑΛ στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη (ΚΕΔ), που βρίσκεται στην οδό Ανδρέα Μιαούλη, αρ. 11, Πάροδος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, με αυτόματη τραπεζική εντολή ή διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com.

 

  1. Παρακαλούνται οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες/κάτοχοι όπως εξοφλήσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους προς αποφυγή ταλαιπωρίας και πρόσθετης επιβάρυνσης. Περαιτέρω όσοι ιδιοκτήτες δεν λάβουν κατάσταση λογαριασμού μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του ΣΑΛ στο τηλ.24815231, ή στο accounts@lsdb.org.cy για επίλυση του θέματος.