Υπογραφή Σύμβασης ΣΑΛ 01/2020

Υπογράφτηκε στις 9/6/2020 στη Λάρνακα η συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), ως Αναθέτουσα Αρχή και της εταιρείας Sandworks (Ormidhia) Ltd, ως Ανάδοχος, για την εκτέλεση Κατασκευαστικών Έργων για την Β’ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων & Ομβρίων της Επαρχίας Λάρνακας, αρ. Διαγωνισμού ΣΑΛ 01/2020.

Το έργο αξίας €134.350,00 πλέον ΦΠΑ, αφορά την κατασκευή 175m αγωγών υδάτων διαμέτρου Φ1000mm, την κατασκευή 5 φρεατίων επισκέψεως και την κατασκευή 14 σχαρών υδροσυλλογής ομβρίων διαμέτρου  Φ160mm, στην οδό Ίσσου στη Λάρνακα, στοχεύοντας στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που προκαλούνται από τις πλημμύρες στην περιοχή σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων

Οι εργασίες κατασκευής του έργου αναμένεται να αρχίσουν αρχές Ιουλίου και να ολοκληρωθούν εντός τριών μηνών.