Ταχεία μετάβαση του ΣΑΛ σε μια πράσινη οικονομία

Το ΣΑΛ με χρηματοδότηση 100% από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: