Συμβόλαιο C12B Αποχετευτικό Σύστημα Λυμάτων και Ομβρίων της Επαρχίας Λάρνακας Β’ Φάση (περιοχή Μητροπόλεως)

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας θα προβεί, στις 20/07/2022, στην προκήρυξη του Διαγωνισμού ΣΑΛ 7/2022 που αφορά το Συμβόλαιο C12B, για την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών συστημάτων λυμάτων και ομβρίων στην περιοχή Μητροπόλεως. Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένονται να ξεκινήσουν πριν το τέλος του 2022 και θα έχουν διάρκεια 14 (δεκατέσσερεις) μήνες.

Το  Συμβόλαιο C12B αποτελεί το τελευταίο μέρος του έργου της Β΄Φάσης.

Η εκτιμώμενη αξία του Έργου ανέρχεται σε €4.500.000 πλέον ΦΠΑ.

Το συμβόλαιο αποτελείται από:

  • 0χλμ. συστήματος λυμάτων διαμέτρων 200χιλ. έως 400χιλ.
  • 2,2χλμ. συστήματος ομβρίων διαμέτρων 400χιλ. έως 1200χιλ.
  • 0,25χλμ. κλειστό ορθογωνικό οχετό ομβρίων 700χιλ. έως 1200χιλ. σε πλάτος και από 1200χιλ. έως 1900 χιλ. σε ύψος.
  • 0,75χλμ. αγωγού πιέσεως συστήματος λυμάτων διαμέτρου 350χιλ.
  • εγκατάλειψη και κατεδάφιση περίπου 2.3χλμ. υφιστάμενων συστημάτων ομβρίων.
  • ολοκλήρωση αντλιοστασίου Υ
  • δύο (2) τοπικά αντλιοστάσια ακαθάρτων

Πρόκειται για ανοικτό Διαγωνισμό με ανάθεση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο οποίο έχουν δικαίωμα υποβολής προσφορών φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια Εργολήπτη Α’ Τάξης σε Τεχνικά Έργα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμο ή ισοδύναμα προσόντα.

Το συμβόλαιο C12B αποτελεί το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αρχικού συμβόλαιο C12 το οποίο τερματίστηκε λόγω της ανεύρεσης πληθώρας αρχαιολογικών καταλοίπων με συνεπακόλουθων πολύχρονες καθυστερήσεις και δυσκολίας ολοκλήρωσης των συστημάτων λυμάτων και ομβρίων. Ως απόρροια του τερματισμού τα υποστατικά δεν μπόρεσαν να συνδεθούν με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα και το πρόβλημα του πλημυρών που ταλανίζει χρόνια το κέντρο της πόλης να μην έχει οριστικά επιλυθεί. Η έναρξη των εργασιών του συμβολαίου C12B θα αποτελέσει και την απαρχή της ολικής και οριστικής επίλυσης των προβλημάτων αυτών.

Το Συμβόλαιο C12A, έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και εντός των ορίων της συμβατικής του διάρκειας  που είναι η 12η Μαΐου 2023.

Το αρχικό συμβόλαιο C12 αφορούσε την κατασκευή 22χλμ. περίπου αγωγών λυμάτων , 6.5χλμ. περίπου αγωγών ομβρίων υδάτων και ενός αντλιοστασίου λυμάτων.

Τα δύο έργα C12A και C12B θα κατασκευάζονται ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή και για τον λόγο αυτό έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες απαιτήσεις από τον Ανάδοχο και ενέργειες από τον Μηχανικό σχετικά με τον προγραμματισμό των εργασιών έτσι ώστε, να προληφθεί η πιθανότητα καθυστέρησης είτε στο ένα είτε στο άλλο είτε και στα δύο έργα.

Οι εργασίες θα αρχίσουν από  το αντλιοστάσιο Υ που βρίσκεται στην οδό Τέρρα Σάντα με χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης 6 μήνες.

Επιπρόσθετα ορίστηκε ως προτεραιότητα η τοποθέτηση του κεντρικού αγωγού πιέσεως , από το σημείο εκροής (χώρος αντλιοστασίου Υ) μέχρι το σημείο εισροής (στην οδό Αδαμάντιου Κοραή) παράλληλα με την κατασκευή δικτύου λυμάτων και ομβρίων, που ακολουθούν την ίδια πορεία.

Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να τίθενται σε λειτουργία τα μέρη του έργου που θα ολοκληρώνονται, ενώ ταυτόχρονα θα δοθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης των υπόλοιπων εργασιών του C12A με στόχο τον ελάχιστο επηρεασμό της τροχαίας κίνησης.

Επιγραμματικά υπενθυμίζεται ότι:

Η Α’ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων και Ομβρίων Λάρνακας κατασκευάστηκε μεταξύ 1993 και 2000 και τέθηκε σε λειτουργία σταδιακά μεταξύ 1995 και 2000. Το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας (WWTP) ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 1995.

Το υφιστάμενο αποχετευτικό σύστημα λυμάτων περιλαμβάνει δίκτυα περίπου 106 χλμ.  διαμέτρων από 160χιλ. – 800χιλ., 17 αντλιοστάσια και Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων με ικανότητα τριτοβάθμιας επεξεργασίας 8.500 μ3/ημέρα (μέσος όρος).

Το υφιστάμενο αποχετευτικό σύστημα ομβρίων αποτελείται από αγωγούς, οχετούς, κανάλια και αντλιοστάσια που υπάγονται στη δικαιοδοσία του ΣΑΛ, στην αρμοδιότητα του Δήμου Λάρνακας και στο Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Το συνολικό μήκος του υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου λυμάτων ξεπερνά τα 65 χλμ., συμπεριλαμβανομένων σωλήνων (διαμέτρου 300 χιλ. έως 1200 χιλ.), ανοιχτών καναλιών και οχετών. Υπάρχουν 16 αντλιοστάσια (κάποια δεν λειτουργούν).

Η Β’ Φάση των Συστημάτων Λυμάτων και Ομβρίων Λάρνακας, περιλαμβάνει την επέκταση των υφιστάμενων δικτύων λυμάτων και ομβρίων και την επέκταση και αναβάθμιση του υφιστάμενου WWTP. Τα έργα που αφορούν το σύστημα λυμάτων, περιλαμβάνουν την εγκατάσταση περίπου 125 χλμ. αγωγών βαρύτητας, 11 αντλιοστάσια και 15 χλμ. αγωγούς πιέσεως. Η αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου ομβρίων περιλαμβάνει την κατασκευή περίπου 50 χλμ. αγωγών, 6 χλμ. οχετών, 3 νέων αντλιοστασίων και την αναβάθμιση ενός υφιστάμενου και 3 χλμ. αγωγών πιέσεως. Το αναβαθμισμένο WWTP εξυπηρετεί περίπου 100.000 ισοδύναμο πληθυσμού.

Επιπρόσθετα βρίσκονται στο στάδιο πριν την προκήρυξη τα έργα της Γ1΄ Φάσης καθώς και αρκετά αντιπλημμυρικά έργα στις πλέον προβληματικές περιοχές της πόλης.

Στον χάρτη που ακολουθεί, παρουσιάζεται η γενική διάταξη και τα όρια του έργου: