ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής θέσης Διοικητικού Λειτουργού με νομική κατεύθυνση (Πρώτου Διορισμού) Κλίμακα Α8: €24.619-€37.667, A10: €34.284-€47.396, Α11: €40.525-€53.637. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η προκήρυξη της εν λόγω θέσης γίνεται μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 41.548 ημερομηνίας 14/9/1994.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας.
 • Παρέχει νομική υποστήριξη σχετικά με:
  (α) την εφαρμογή του νομικού πλαισίου λειτουργίας του Συμβουλίου,
  (β) νομικές υποθέσεις εναντίον του Συμβουλίου για οποιοδήποτε θέμα,
  (γ) νομικές υποθέσεις στις οποίες το Συμβούλιο είναι ο ενάγοντας π.χ. αναφορικά με ανείσπρακτα αποχετευτικά τέλη,   παράνομες συνδέσεις, παράνομες απορρίψεις κ.ά. που προκύπτουν από την τήρηση της νομοθεσίας και των σκοπών/στόχων λειτουργίας του Συμβουλίου,
  (δ) την εφαρμογή της περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νομοθεσίας και συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών σχετικά με προσφυγές στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.
 • Συντονίζει και προωθεί νομικές υποθέσεις/αγωγές σχετικά με την είσπραξη καθυστερημένων οφειλών προς το Συμβούλιο και άλλου είδους νομικές υποθέσεις όπως προσφυγές εναντίον του Συμβουλίου και γενικά οποιαδήποτε άλλα νομικά θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου.
 • Για την εκτέλεση των καθηκόντων του διεξάγει έρευνες, συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά.
 • Υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
 • Καθοδηγεί, συμβουλεύει και βοηθά τον Γενικό Διευθυντή, ως επίσης και τους Τμηματάρχες /Προϊσταμένους στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντα του νομοθεσία και Κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
 • Βοηθά τον Γενικό Διευθυντή στην τήρηση των πρακτικών των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων επιτροπών, στη διεκπεραίωση των αποφάσεων και οδηγιών του Συμβουλίου και τη διεξαγωγή της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας.
 • Εποπτεύει και ελέγχει κατώτερο προσωπικό.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law)
  (Σημ: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημειώσεις: 

 1. (α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (psc.gov.cy).
  (β) Αναφορικά με τους υποψηφίους
  (i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
  (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 2. Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά (αντίγραφα) τα οποία να επισυνάπτονται στην αίτηση (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Ενημέρωση Υποψηφίων:

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει:
  (α) να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  (β) να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές,
  (γ) να κατέχουν τα προσόντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης και να πληρούν τις υπόλοιπες διατάξεις του Κανονισμού 16 των περί Υπηρεσίας Κανονισμών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας του 1995 -2007, Κ.Δ.Π.278/1995 και Κ.Δ.Π.68/2007.
 1. Υποψήφιοι οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτηση.
 1. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προνοείται στους περί Υπηρεσίας Κανονισμούς του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας του 1995 – 2007, Κ.Δ.Π.278/1995 και Κ.Δ.Π.68/2007. Η ημερομηνία της γραπτής εξέτασης θα καθοριστεί αργότερα.
 1. Όσοι διοριστούν θα πρέπει μέσα σε δύο χρόνια από το διορισμό τους και πριν ο διορισμός τους επικυρωθεί, να επιτύχουν σε εξετάσεις πάνω στον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο και  τους σχετικούς  Κανονισμούς του ΣΑΛ καθώς και τις Διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συμβουλίου.
 1. Οι υπάλληλοι θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με ειδικό ωράριο, όπως ήθελε αποφασιστεί από το Συμβούλιο, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
 1. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

Υποβολή Αιτήσεων:

 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέσω της ιστοσελίδας του ΣΑΛ www.lsdb.org.cy. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.
 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταβάλουν τίμημα υποβολής αίτησης το οποίο ανέρχεται σε €30. Το τίμημα υποβολής αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί ηλεκτρονικά (μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) μαζί με την αίτηση. Τονίζεται ότι το τίμημα υποβολής αίτησης δεν θα επιστρέφεται για κανένα λόγο.
 1. Οδηγίες για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και για καταβολή του τιμήματος συμμετοχής θα υπάρχουν στην πιο πάνω ιστοσελίδα.
 1. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023.
 1. Δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός της πιο πάνω προθεσμίας, μέσω της πιο πάνω ιστοσελίδας και αφού καταβληθεί το τίμημα υποβολής αίτησης.