Προκαταρκτικός κατάλογος των αιτητών με σειρά κατάταξης για την απασχόληση ενός εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση υπηρεσιών Εκτελεστικού Μηχανικού

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΚΛ. Α9, Α11 ΚΑΙ Α12)

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ)  ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), τον πιο κάτω προκαταρκτικό κατάλογο των αιτητών με  σειρά κατάταξης για την απασχόληση  ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση υπηρεσιών Εκτελεστικού Μηχανικού (Κλ. Α9-Α11-Α12) για τη διαχείριση και υλοποίηση έργων του ΣΑΛ που χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). Σύμφωνα με την προκήρυξη της θέσης όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 21/01/2022, το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει 6μηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης τον Αύγουστο του 2026 ή την ολοκλήρωση των υπό αναφορά έργων.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, εδάφιο 6(α) του προαναφερόμενου Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του προκαταρκτικού καταλόγου μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  Οι ενστάσεις μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, στη διεύθυνση, info@lsdb.org.cy και στο θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να αναγράφεται «Ένσταση κατά του προκαταρκτικού καταλόγου για τη θέση Εργδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας», ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 24638838. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σημειώνεται επίσης ότι, στον κατάλογο παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές, οι οποίοι πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν μοριοδοτηθεί για τα επιπρόσθετα προσόντα, όπως αυτά καθορίστηκαν στην προκήρυξη της θέσης.

 

 

A/A Αριθμός Ταυτότητας Μονάδες
1 896889 9
2 738336 5
3 888790 2