Παρουσίαση νέων αντιπλημμυρικών αντλιοστασίων S8 & S9

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε επιτόπου επίσκεψη στα υπό κατασκευή αντιπλημμυρικά έργα S8 & S9.
Ακολούθως έγινε ενδελεχής παρουσίαση στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας κατά την οποία επεξηγήθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, χρονοδιαγράμματα αλλά και προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση των έργων.
Κύριο μέλημα του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας σε τη συνεργασία με το ΣΑΛ, προωθείται η υλοποίηση της κατασκευής του μεγάλου Αντλιοστασίου S9 και σχετικού δικτύου συλλογής ομβρίων που θα καλύπτει την περιοχή Μητρόπολης, Προδρόμου και Αγ. Ιωάννη με παροχέτευση των νερών στο μεγάλο κανάλι της Λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια. Το έργο βρίσκεται υπό κατασκευή με συμβόλαιο του ΣΑΛ.
Επίσης, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, προωθήθηκε η ανακατασκευή και ενίσχυση του Αντλιοστασίου της Λεωφόρου Παναγούλη S8 για παροχέτευση των όμβριων υδάτων μεγάλης λεκάνης απορροής, από το συνοικισμό Αγίων Αναργύρων και την περιοχή Καθαρής στο μεγάλο κανάλι Λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια. Το έργο βρίσκεται υπό κατασκευή με συμβόλαιο του ΣΑΛ.
Προσωρινά το ΣΑΛ κατασκεύασε μικρό αντλιοστάσιο στην οδό Τερψιχόρης (πρώην αποθήκες ΑΗΚ) για περιορισμό των πλημμυρών μέχρι την τελική ολοκλήρωση του Έργου που θα επιλύσει οριστικά τα προβλήματα της περιοχής.
Τόσο ο Δήμος Λάρνακας όσο και το ΣΑΛ, καταβάλουν δυναμικές προσπάθειες για επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος το οποίο ταλανίζει για πάρα πολλά χρόνια την πόλη. Με τις πιο πάνω ενέργειες αλλά και με επιμέρους μέτρα που λαμβάνονται, δημιουργείται σωστή υποδομή για επίλυση του θέματος.