ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12/2022

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) πληροφορεί το κοινό ότι έχει εγκρίνει παράταση στην τελευταία ημερομηνία πληρωμής των τελών για το έτος 2022, μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 2022.

Οι πληρωμές των τελών μπορούν να γίνονται ως ακολούθως:

  • στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας, στην οδό Ανδρέα Μιαούλη αρ.11, 6017 Λάρνακα,
  • ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΣΑΛ www.lsdb.org.cy ή της ιστοσελίδας της JCC www.jccsmart.com

Μετά την ημερομηνία αυτή σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς θα επιβάλλεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 5% επί του οφειλόμενου ποσού αν το ποσό καταβληθεί εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη της τελευταίας ημερομηνίας πληρωμής και 15% αν πληρωθεί μετά την πάροδο των τεσσάρων μηνών από τη λήξη. 

Παρακαλείστε όπως εξοφλήσετε τα τέλη σας έγκαιρα, προς αποφυγή ταλαιπωρίας και πρόσθετης επιβάρυνσης.