Παράταση προθεσμίας πληρωμής των αποχετευτικών τελών για το έτος 2020

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), για διευκόλυνση των δημοτών δεδομένης της τρέχουσας επιδημιολογικής εικόνας που επικρατεί στη χώρα μας λόγω Κορωνοϊού, ανακοινώνει ότι η τελευταία ημερομηνία πληρωμής των αποχετευτικών τελών για το έτος 2020 έχει παραταθεί μέχρι την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021.

Οι πληρωμές των τελών μπορούν να γίνονται στα ακόλουθα σημεία:
• διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του ΣΑΛ στο www.lsdb.org.cy ή στο www.jccsmart.com
• στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας, στην οδό Ανδρέα Μιαούλη αρ.11, 6017 Λάρνακα,
• στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΛ, Γωνία Ήρας και Φώτη Κόντογλου, 6057 Λάρνακα.

Ως μέτρο περιορισμού της εξάπλωσης του Κορωνοϊού, το ΣΑΛ προτρέπει το κοινό όπως διευθετεί τις πληρωμές του ηλεκτρονικά στους πιο πάνω συνδέσμους για αποφυγή ταλαιπωρίας και συνωστισμού στα ταμεία.

Μετά την τελευταία ημερομηνία πληρωμής, σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς, θα επιβάλλεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 5% επί του οφειλόμενου ποσού αν το ποσό καταβληθεί εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη της τελευταίας ημερομηνίας πληρωμής και 15% αν πληρωθεί μετά την πάροδο των τεσσάρων μηνών από τη λήξη. Οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες/κάτοχοι ακινήτων παρακαλούνται όπως εξοφλήσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους προς αποφυγή ταλαιπωρίας και πρόσθετης επιβάρυνσης.

Παρακαλούνται επίσης οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων του ΣΑΛ και δεν έχουν λάβει λογαριασμούς μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να επικοινωνήσουν με το ΣΑΛ (τηλ.24-815222, εσωτ.117 ή στο accounts@lsdb.org.cy) για να διευθετηθεί η έκδοση λογαριασμού.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 30 Δεκεμβρίου 2020