ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ C12A

Με την διεκπεραίωση της αρχαιολογικής διερεύνησης επί της οδού Σταυροδρομίου, οι εργασίες του Συμβολαίου C12A ολοκληρώθηκαν.

Ο κύριος στόχος του συμβολαίου C12A ήταν η διερεύνηση χανδάκων και διαχείριση αρχαιοτήτων, αρχιτεκτονικών κατάλοιπων, υπηρεσιών και άλλων εμποδίων με σκοπό την έναρξη της Β’ Φάσης του συμβολαίου C12 που αφορά εργασίες κατασκευής δημοσίων αγωγών λυμάτων και όμβριων υδάτων στην περιοχή Μητροπόλεως η οποία είναι και η τελική. Παρόλο που το Έργο ήταν δύσκολο και πολύ ιδιαίτερο, ολοκληρώθηκε νωρίτερα από τη συμβατική υποχρέωση του Εργολάβου.

Επισημαίνεται ότι εντός του εν λόγω Συμβολαίου ολοκληρώθηκαν και λειτουργήσαν 6 προσωρινά αντλιοστάσια, εξυπηρετώντας μέρος των  περιοχών Σωτήρος  και Μητροπόλεως, όπου αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα. Συγκεκριμένα συνδέθηκε  περίπου το 75% του δικτύου που είχε κατασκευασθεί κατά την διάρκεια του Συμβολαίου C12.

Το συμβόλαιο C12B βρίσκεται ήδη σε ισχύ, και με την ολοκλήρωση του θα είναι εφικτή η άμεση εξυπηρέτηση όλων των υποστατικών των περιοχών Σωτήρος και Χρυσοπολίτισσας.