Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής θέσης Υπεύθυνου Εργοστασίου και Συντήρησης και μίας κενής θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέσω της ιστοσελίδας του ΣΑΛ (https://www.lsdb.org.cy/). Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα υποβολής ΜΙΑΣ αίτησης είτε για μια εκ των θέσεων είτε και για τις δύο θέσεις. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταβάλουν τίμημα υποβολής αίτησης το οποίο ανέρχεται σε €30.Το τίμημα υποβολής αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί ηλεκτρονικά (μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) μαζί με την αίτηση. Τονίζεται ότι το τίμημα υποβολής αίτησης δεν θα επιστρέφεται για κανένα λόγο.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021.

Δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός της πιο πάνω προθεσμίας, μέσω της ιστοσελίδας και αφού καταβληθεί το τίμημα υποβολής αίτησης.

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: (Θέση Πρώτου Διορισμού ή Προαγωγής)

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

 Α13 (ii):   €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074.

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται από το ΣΑΛ και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες

1.1 Είναι υπεύθυνος για:

 • την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων του Συμβουλίου, των αντλιοστασίων λυμάτων/ομβρίων και των συναφών δικτύων·
 • την εκπόνηση μελετών και σχεδίων, τον προγραμματισμό, εκτέλεση και εποπτεία αποχετευτικών και άλλων αναπτυξιακών έργων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου καθώς και την τήρηση όλων των σχετικών στοιχείων·
 • την υποβολή εισηγήσεων για εφαρμογή βέλτιστων μεθόδων λειτουργίας του Τμήματος Λειτουργίας και Συντήρησης·
 • το συνεχή έλεγχο της λειτουργίας και τη συντήρηση του συστήματος αποχετεύσεων καθώς και των εγκαταστάσεων για επεξεργασία λυμάτων·
 • την εφαρμογή της περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νομοθεσίας και οποιαδήποτε άλλης Νομοθεσίας σχετικά με τα καθήκοντα του·
 • την ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών, όρων και δελτίων ποσοτήτων που απαιτούνται για προσφορές ή συμβόλαια του Συμβουλίου ή για την αξιολόγηση μελετών, προσφορών και συμβολαίων αναφορικά με τεχνικά θέματα·
 • το συντονισμό και επίβλεψη των διαδικασιών που αφορούν αγορές υλικών ή/και προκήρυξη, αξιολόγηση και κατακύρωση προσφορών, σύμφωνα με τους κανονισμούς και οδηγίες του Συμβουλίου∙
 • τον έλεγχο, ασφαλή φύλαξη και συντήρηση του εξοπλισμού, ανταλλακτικών και άλλου υλικού που προμηθεύεται το Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς και Οδηγίες∙
 • την εφαρμογή Σχεδίων Δράσης σε ότι αφορά θέματα πλημμυρών και έκτακτης ανάγκης και εποπτεύει το προσωπικό σε περίπτωση ενεργοποίησης τους∙
 • την εποπτεία, εφαρμογής των διατάξεων του σχετικού Νόμου και Κανονισμών σε ότι αφορά θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία∙
 • την εποπτεία, καθοδήγηση και εκπαίδευση του προσωπικού του Τμήματος Λειτουργίας και Συντήρησης∙

1.2  Συμβουλεύει τον Γενικό Διευθυντή πάνω σε θέματα της αρμοδιότητας του∙

1.3     Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστο από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
  Πολιτική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογία ή Ηλεκτρονική Μηχανική, Χημική Μηχανική.
  (Σημ: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
 2. Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία
 3. Οκταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία τριετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
 4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
 5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική  ικανότητα, υπευθυνότητα,    πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 6. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και διετής τουλάχιστον πείρα στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων και αντλιοστασίων, πέραν της οκταετούς απαιτούμενης στην παράγραφο (3) πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα

Σημειώσεις:

 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
 2. Όσοι διοριστούν θα πρέπει μέσα σε δύο χρόνια από το διορισμό τους και πριν ο  διορισμός τους επικυρωθεί, να επιτύχουν σε εξετάσεις πάνω στον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς του Σ.Α.Λ καθώς και τις Διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συμβουλίου.
 3. Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

(Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, με τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την επιστολή του Υπ. Εσωτερικών με αρ. φακέλου 10.05.009 και ημερομηνία 29/9/2021).

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής θέσης Υπεύθυνου Εργοστασίου και Συντήρησης. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού ή Προαγωγής. Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α13(ii):  €53.258 – €70.074. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η προκήρυξη της εν λόγω θέσης γίνεται μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 41.548 ημερομηνίας 14/9/1994.

Καθήκοντα και ευθύνες:

 1.1 Είναι υπεύθυνος για:

 • την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων του Συμβουλίου, των αντλιοστασίων λυμάτων/ομβρίων και των συναφών δικτύων·
 • την εκπόνηση μελετών και σχεδίων, τον προγραμματισμό, εκτέλεση και εποπτεία αποχετευτικών και άλλων αναπτυξιακών έργων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου καθώς και την τήρηση όλων των σχετικών στοιχείων·
 • την υποβολή εισηγήσεων για εφαρμογή βέλτιστων μεθόδων λειτουργίας του Τμήματος Λειτουργίας και Συντήρησης·
 • το συνεχή έλεγχο της λειτουργίας και τη συντήρηση του συστήματος αποχετεύσεων καθώς και των εγκαταστάσεων για επεξεργασία λυμάτων·
 • την εφαρμογή της περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νομοθεσίας και οποιαδήποτε άλλης Νομοθεσίας σχετικά με τα καθήκοντα του·
 • την ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών, όρων και δελτίων ποσοτήτων που απαιτούνται για προσφορές ή συμβόλαια του Συμβουλίου ή για την αξιολόγηση μελετών, προσφορών και συμβολαίων αναφορικά με τεχνικά θέματα·
 • το συντονισμό και επίβλεψη των διαδικασιών που αφορούν αγορές υλικών ή/και προκήρυξη, αξιολόγηση και κατακύρωση προσφορών, σύμφωνα με τους κανονισμούς και οδηγίες του Συμβουλίου∙
 • τον έλεγχο, ασφαλή φύλαξη και συντήρηση του εξοπλισμού, ανταλλακτικών και άλλου υλικού που προμηθεύεται το Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς και Οδηγίες∙
 • την εφαρμογή Σχεδίων Δράσης σε ότι αφορά θέματα πλημμυρών και έκτακτης ανάγκης και εποπτεύει το προσωπικό σε περίπτωση ενεργοποίησης τους∙
 • την εποπτεία, εφαρμογής των διατάξεων του σχετικού Νόμου και Κανονισμών σε ότι αφορά θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία∙
 • ην εποπτεία, καθοδήγηση και εκπαίδευση του προσωπικού του Τμήματος Λειτουργίας και Συντήρησης∙

1.2 Συμβουλεύει τον Γενικό Διευθυντή πάνω σε θέματα της αρμοδιότητας του∙

1.3 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστο από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
  Πολιτική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογία ή Ηλεκτρονική Μηχανική, Χημική Μηχανική.(Σημ: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
 2. Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία
 3. Οκταετής τουλάχιστον πείρα, μετά την εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου σε υπεύθυνη θέση, από την οποία τριετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
 4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
 5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική  ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 6. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και διετής τουλάχιστον πείρα στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων και αντλιοστασίων, πέραν της οκταετούς απαιτούμενης στην παράγραφο (3) πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα.

 Σημειώσεις:

 1. (α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (psc.gov.cy).
  (β) Αναφορικά με τους υποψηφίους
  (i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
  (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 2. Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά (αντίγραφα) τα οποία να επισυνάπτονται στην αίτηση (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Ενημέρωση Υποψηφίων:

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει:
  (α) να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  (β) να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές,
  (γ) να κατέχουν τα προσόντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης και να πληρούν τις υπόλοιπες διατάξεις του Κανονισμού 16 των περί Υπηρεσίας Κανονισμών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας του 1995 -2007, Κ.Δ.Π.278/1995 και Κ.Δ.Π.68/2007.
 2. Υποψήφιοι οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτηση.
 3. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προνοείται στους περί Υπηρεσίας Κανονισμούς του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας του 1995 – 2007, Κ.Δ.Π.278/1995 και Κ.Δ.Π.68/2007. Η ημερομηνία της γραπτής εξέτασης θα καθοριστεί αργότερα.
 4. Όσοι διοριστούν θα πρέπει μέσα σε δύο χρόνια από το διορισμό τους και πριν ο διορισμός τους επικυρωθεί, να επιτύχουν σε εξετάσεις πάνω στον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο και  τους σχετικούς  Κανονισμούς του ΣΑΛ καθώς και τις Διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συμβουλίου.
 5. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

Υποβολή Αιτήσεων:

 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέσω της ιστοσελίδας του ΣΑΛ www.lsdb.org.cy. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.
 2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταβάλουν τίμημα υποβολής αίτησης το οποίο ανέρχεται σε €30.Το τίμημα υποβολής αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί ηλεκτρονικά (μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) μαζί με την αίτηση. Τονίζεται ότι το τίμημα υποβολής αίτησης δεν θα επιστρέφεται για κανένα λόγο.
 3. Οδηγίες για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και για καταβολή του τιμήματος συμμετοχής θα υπάρχουν στην πιο πάνω ιστοσελίδα.
 4. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021.
 5. Δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός της πιο πάνω προθεσμίας, μέσω της πιο πάνω ιστοσελίδας και αφού καταβληθεί το τίμημα υποβολής αίτησης.

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (Θέση Πρώτου Διορισμού)

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α2: €15.582, 15.700, 15.963, 16.341, 16.719, 17.097, 17.475, 17.853, 18.231, 18.609, 18.987, 19.368, 19.784 (Συνδυασμένες Κλίμακες)

Α5: €17.609, 18.238, 18.867, 19.515, 20.212, 20.930, 21.679, 22.482, 23.313, 24.157, 25.041, 25.949, 26.907 (Συνδυασμένες Κλίμακες)

Α7(ii): €22,987, 23,967, 24.992, 26,053, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες:

 1. Εκτελεί λογιστικά καθήκοντα, περιλαμβανομένης και της σχετικής γραφειακής εργασίας και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
 2. Τηρεί λογιστικές καταστάσεις, μεριμνά για την είσπραξη εσόδων, διενεργεί δαπάνες, εφαρμόζει τις σχετικές λογιστικές διατάξεις, κανόνες, κανονισμούς και εξασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω σε έσοδα και δαπάνες.
 3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Σημείωση:

Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και με την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτό/ή να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να ανατεθούν σε αυτόν πιο αναβαθμισμένα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 2. Επιτυχία στο 3ο Επίπεδο Εξέτασης στη Λογιστική (Pearson LCCI Level 3 Certificate in Accounting (VRQ) ή Pearson LCCI Level 3 Certificate in Financial Accounting (VRQ) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή στην Ανώτερη (Higher) εξέταση στη Λογιστική του Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.
 3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής.
 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημείωση:

 1. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
 2. Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

(Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών με τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών με αριθμό φακέλου 10.05.009, ημερ. 2/7/2021 και σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 41.548, ημερομηνίας 14/9/1994).

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α2: €15.582 €19.784, Α5: €17.609 – €26.907, A7(ii):  €22.987 – €36.232. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η προκήρυξη της εν λόγω θέσης γίνεται μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 41.548 ημερομηνίας 14/9/1994.

Καθήκοντα και ευθύνες:

 1. Εκτελεί λογιστικά καθήκοντα, περιλαμβανομένης και της σχετικής γραφειακής εργασίας και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
 2. Τηρεί λογιστικές καταστάσεις, μεριμνά για την είσπραξη εσόδων, διενεργεί δαπάνες, εφαρμόζει τις σχετικές λογιστικές διατάξεις, κανόνες, κανονισμούς και εξασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω σε έσοδα και δαπάνες.
 3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Σημείωση:

Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και με την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτό/ή να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να ανατεθούν σε αυτόν πιο αναβαθμισμένα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

Απαιτούμενα προσόντα:

 1.  Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 2. Επιτυχία στο 3ο Επίπεδο Εξέτασης στη Λογιστική (Pearson LCCI Level 3 Certificate in Accounting (VRQ) ή Pearson LCCI Level 3 Certificate in Financial Accounting (VRQ) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή στην Ανώτερη (Higher) εξέταση στη Λογιστική του Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.
 3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής.
 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημειώσεις:

 1. (α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (psc.gov.cy).
  (β) Αναφορικά με τους υποψηφίους
  (i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
  (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 2. Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά (αντίγραφα) τα οποία να επισυνάπτονται στην αίτηση (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Ενημέρωση Υποψηφίων:

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει:
  (α) να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  (β) να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές,
  (γ) να κατέχουν τα προσόντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης και να πληρούν τις υπόλοιπες διατάξεις του Κανονισμού 16 των περί Υπηρεσίας Κανονισμών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας του 1995 -2007, Κ.Δ.Π.278/1995 και Κ.Δ.Π.68/2007.
 2. Υποψήφιοι οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτηση.
 3. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προνοείται στον περί Αξιολόγησης των Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998, ως έχει κατά καιρούς τροποποιηθεί. Η ημερομηνία της γραπτής εξέτασης θα καθοριστεί αργότερα.
 4. Όσοι διοριστούν θα πρέπει μέσα σε δύο χρόνια από το διορισμό τους και πριν ο διορισμός τους επικυρωθεί, να επιτύχουν σε εξετάσεις πάνω στον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο και  τους σχετικούς  Κανονισμούς του ΣΑΛ καθώς και τις Διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συμβουλίου.
 5. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

Υποβολή Αιτήσεων:

 1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέσω της ιστοσελίδας του ΣΑΛ www.lsdb.org.cy. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.
 2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταβάλουν τίμημα υποβολής αίτησης το οποίο ανέρχεται σε €30.Το τίμημα υποβολής αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί ηλεκτρονικά (μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) μαζί με την αίτηση. Τονίζεται ότι το τίμημα υποβολής αίτησης δεν θα επιστρέφεται για κανένα λόγο.
 3. Οδηγίες για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και για καταβολή του τιμήματος συμμετοχής θα υπάρχουν στην πιο πάνω ιστοσελίδα.
 4. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021.
 5. Δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός της πιο πάνω προθεσμίας, μέσω της πιο πάνω ιστοσελίδας και αφού καταβληθεί το τίμημα υποβολής αίτησης.