Συνεχής βελτίωση
ποιότητας ζωής

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
στηρίζει την ανάπτυξη και το φυσικό περιβάλλον

Προκήρυξη για πλήρωση μίας κενής θέσης Εκτελεστικού Μηχανικού Ορισμένου Χρόνου

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση υπηρεσιών Εκτελεστικού Μηχανικού (κλ. Α9, Α11 και Α12) για τη διαχείριση και υλοποίηση έργων του ΣΑΛ που χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι η αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης.  Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016), εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο.  Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης.  Οι δαπάνες μισθοδοσίας θα συγχρηματοδοτηθούν από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει 6μηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης τον Δεκέμβριο 2026 ή την ολοκλήρωση των αναφερόμενων Προγραμμάτων. Επισημαίνεται ότι οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και η σύμβαση  τερματίζεται αυτοδικαίως, τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη ανάγκη εκλείψει ή το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης, είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων, είτε κατά την εξάμηνη αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κρίθηκε ανεπαρκής, είτε άλλως πως.

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες θα αφορούν τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης όλων των έργων που περιλαμβάνονται στο Σχεδίου Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστο από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Πολιτική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογία ή Ηλεκτρονική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος.
  (Σημ: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)
 2. Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 3. Πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο Συμβολαίων.
 4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
 5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική  ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 6. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή πείρα σε καθήκοντα που περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό, διαχείριση και έλεγχο Συμβολαίων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, θα αποτελεί πλεονέκτημα.
 • Συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει έργα που μελετούνται από ιδιώτες Συμβούλους και αξιολογεί παραδοτέα που υποβάλλονται από αυτούς, περιλαμβανομένων των λεπτομερών ρυθμιστικών και κατασκευαστικών σχεδίων, των προδιαγραφών, των δελτίων ποσοτήτων, εκτιμήσεων κόστους και εγγράφων προσφοράς.
 • Επιβλέπει σχετικές κατασκευαστικές εργασίες που εκτελούνται από ιδιώτη εργολάβο στον τομέα ευθύνης του και υποστηρίζει το έργο του Μηχανικού του Έργου και του Συντονιστή της Μελέτης του Έργου.
 • Συντονίζει, εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
 • Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό, περιλαμβανομένων και λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών π.χ. σχεδιαστικό πρόγραμμα Autocad, Microsoft Office, Microsoft Project.
 • Συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία και ετοιμάζει τις προβλεπόμενες εκθέσεις σε σχέση με τη συγχρηματοδότηση του έργου.
 • Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων αναφορικά με την υλοποίηση του Σχεδίου.
 • Ετοιμασία σημειωμάτων, εκθέσεων, πρακτικών, διεκπεραίωση σχετικής με τα καθήκοντα αλληλογραφίας και τήρηση στατιστικών στοιχείων.
 • Συνεργασία, συντονισμός και επικοινωνία με τους φορείς υλοποίησης και άλλα αρμόδια τμήματα/υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση του Σχεδίου.
 • Εφαρμογή των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών εφαρμογής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 • Εκπροσώπηση της Διεύθυνσης στην οποία θα τοποθετηθεί σε συναντήσεις στην Κύπρο ή/και συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας (working groups) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στο εξωτερικό στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
 • Ενημέρωση και επεξεργασία στοιχείων του ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος για συγχρηματοδοτούμενα έργα/σχέδια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Εκτελεί καθήκοντα αναφορικά με θέματα δημοσιότητας σε σχέση με το Σχέδιο.
 • Εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος σε σχέση με τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Σχεδίου.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν την αίτηση τους, μέσω της ιστοσελίδας του ΣΑΛ www.lsdb.org.cy. Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχει με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών και καθηκόντων προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή, και να τεκμηριώνεται με τα αναγκαία πιστοποιητικά/βεβαιώσεις (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα σημαίνει αποκλεισμός από τη διαδικασία.  Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.  Οδηγίες για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα υπάρχουν στην πιο πάνω ιστοσελίδα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων, για μια (1) θέση Εκτελεστικού Μηχανικού

Α/Α Προσόντα/Πείρα Μονάδες Παρατηρήσεις
1 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος 1 Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν θα λαμβάνεται υπόψη
2 Διδακτορικό/PhD 1 Η κατοχή πέραν του ενός Διδακτορικού δεν θα λαμβάνεται υπόψη
3 Μεταπτυχιακή πείρα σε καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο Συμβολαίων  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 1-10 1 μονάδα για κάθε έξι μήνες με συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα πέντε (5) χρόνια
4 Κατοχή επαγγελματικού προσόντος Διαχείρισης Έργων (Project Management Professional ή αντίστοιχο) 1 Να υποβληθούν τα σχετικά αποδεικτικά.
 1. Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοψηφούν, οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται με βάση (ι) διάρκεια Επαγγελματικής εμπειρίας στην παρακολούθηση / συντονισμό / υλοποίηση έργων, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών. Σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοψηφία, θα γίνει κλήρωση για την επιλογή του υποψηφίου, στην παρουσία των εμπλεκομένων αν το επιθυμούν.
 2. Ο επιτυχών θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση εργοδότησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση εργασίας τακτής προθεσμίας και πριν τη υπογραφή της, θα πρέπει να υποβάλει επίσημο έγγραφο στην Ελληνική γλώσσα, που να αποδεικνύει καθαρό ποινικό μητρώο.
 3. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 20 Ιουνίου 2022.
 4. Δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εντός της πιο πάνω προθεσμίας.
 5. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Άννα Γεωργίου στο τηλέφωνο 24815210.