Γνωστοποίηση για καθορισμό και πληρωμή Αποχετευτικών Τελών

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, 33, 33Α, 34, 35 και 36 των περί Αποχετεύσεων Λάρνακας Κανονισμών του 1991 έως 2020, αποφάσισε και καθόρισε αναφορικά με το έτος 2020 τα ακόλουθα σε σχέση με την επιβολή και είσπραξη των τελών:

 

  1. Ετήσιο τέλος αποχέτευσης λυμάτων για όλα τα ακίνητα εντός των ορίων του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων του ΣΑΛ:

(α)    Για ξενοδοχεία, αδειούχα οργανωμένα διαμερίσματα (service flats),  βιομηχανικές οικοδομές και εγκαταστάσεις σε καθορισμένες βιομηχανικές ζώνες και περιοχές (συμπεριλαμβανομένων του λιμανιού, της μαρίνας, του αεροδρομίου, του διυλιστηρίου, των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών κτλ.) όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο και τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή η οποία εξυπηρετείται, ή θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Σύστημα Αποχέτευσης Λυμάτων και/ή Ομβρίων Υδάτων του Συμβουλίου το οποίο κατασκευάστηκε ή θα κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια των Φάσεων Α’ και Β’ του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων Λάρνακας θα καταβάλλεται τέλος λυμάτων 1,16 σεντ για κάθε χιλιάδα πάνω στη γενική εκτίμηση (αξία 1.1.2018) του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας.

 

(β)    Για κατοικίες και/ή άλλα ακίνητα ή υποστατικά τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή η οποία εξυπηρετείται, ή θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Σύστημα Αποχέτευσης Λυμάτων και/ή Ομβρίων Υδάτων του Συμβουλίου το οποίο κατασκευάστηκε ή θα κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια των Φάσεων Α’ και Β’ του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων Λάρνακας θα καταβάλλεται τέλος λυμάτων 0,60 σεντ για κάθε χιλιάδα πάνω στη γενική εκτίμηση (αξία 1.1.2018) του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας.

 

(γ)    Για ξενοδοχεία, αδειούχα οργανωμένα διαμερίσματα (service flats),  βιομηχανικές οικοδομές και εγκαταστάσεις σε καθορισμένες βιομηχανικές ζώνες και περιοχές όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο και τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού και των Κοινοτήτων Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου, που εξυπηρετείται ή θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Σύστημα Αποχέτευσης Λυμάτων του Συμβουλίου θα καταβάλλεται τέλος λυμάτων 0,23 σεντ για κάθε χιλιάδα πάνω στη γενική εκτίμηση (αξία 1.1.2018) του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας.

 

(δ)    Για κατοικίες και/ή άλλα ακίνητα ή υποστατικά τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού και των Κοινοτήτων Κιτίου, Περβολιών και Τερσεφάνου,  η οποία εξυπηρετείται ή θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Σύστημα Αποχέτευσης Λυμάτων του Συμβουλίου το οποίο θα κατασκευαστεί από το Σύστημα Αποχέτευσης Λυμάτων του Συμβουλίου θα καταβάλλεται τέλος λυμάτων 0,13 σεντ για κάθε χιλιάδα πάνω στη γενική εκτίμηση (αξία 1.1.2018) του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας.

 

  1. Ετήσιο τέλος αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για τα ακίνητα εντός των ορίων του Αποχετευτικού Συστήματος Ομβρίων Υδάτων του ΣΑΛ, τα οποία εμπίπτουν στην Φάση Α’ και Β’ του Συστήματος Αποχέτευσης, 0,16 σεντ για κάθε χιλιάδα πάνω στη γενική εκτίμηση (αξία 1.1.2018) του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας.

 

  1. Τέλος 0,50 σεντ για κάθε κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνεται από κάθε υποστατικό που εξυπηρετείται από το Σύστημα Αποχετεύσεων Λυμάτων του ΣΑΛ. Το τέλος αυτό αναγράφεται στους λογαριασμούς υδατοπρομήθειας των υποστατικών που εξυπηρετούνται και καταβάλλεται στον ίδιο τόπο και χρόνο που καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος υδατοπρομήθειας.

 

  1. Τα καθορισθέντα ετήσια τέλη που αναφέρονται πιο πάνω, έχουν τιμολογηθεί σε μία δόση κατά τη διάρκεια του 2020 και πρέπει να πληρωθούν το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020. Οι πληρωμές των τελών γίνονται στα γραφεία του ΣΑΛ, Γωνία Ήρας και Φώτη Κόντογλου, 6057 Λάρνακα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας, στην οδό Ανδρέα Μιαούλη 11, 6017 Λάρνακα,  σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα, με αυτόματη τραπεζική εντολή ή  διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com.

 

  1. Παρακαλούνται οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες/κάτοχοι όπως εξοφλήσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους προς αποφυγή ταλαιπωρίας και πρόσθετης επιβάρυνσης. Περαιτέρω όσοι ιδιοκτήτες δεν πάρουν κατάσταση λογαριασμού θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του ΣΑΛ (τηλ.24815222, εσωτ.117) έγκαιρα, για διευθέτηση της πληρωμής των οφειλόμενων ποσών.