Έναρξη μελέτης για εξυπηρέτηση της Τερσεφάνου με το αποχετευτικό σύστημα λυμάτων

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) υπέγραψε την Πέμπτη 01/07/2021 συμπληρωματική συμφωνία με την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΡΟÏΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μηχανικών για:

(α) Εκπόνηση μελέτης,

(β) Ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού,

(γ) Αξιολόγηση προσφορών, και

(δ) Επίβλεψη κατασκευαστικών συμβολαίων, για την εγκατάσταση αποχετευτικού συστήματος λυμάτων για την εξυπηρέτηση της κοινότητας Τερσεφάνου στη Λάρνακα.

Η Αξία της Συμπληρωματικής Συμφωνίας ανέρχεται στο ποσό των €299,500.00 (Διακοσίων Ενενήντα Εννέα Χιλιάδων, Πεντακοσίων Ευρώ) πλέον ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά 80% και από το ΣΑΛ κατά 20%.