ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας και ο Δήμος Λάρνακας προχώρησαν στις 12/07/2022 σε έναρξη εκτέλεσης μικρού Έργου ομβρίων υδάτων στην περιοχή Μαρίνας Λάρνακας. Το Έργο αποτελείται από τοποθέτηση 126μ αγωγού όμβριων υδάτων το οποία είναι προσθήκη υφιστάμενου δικτύου όμβριων.
Το Έργο αναμένεται ότι θα απαμβλύνει προβλήματα συσσώρευσης ομβρίων υδάτων που παρουσιάζονται στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου, προβλήματα τα οποία θα επιλυθούν μόνιμα με ολοκλήρωση του Έργου του Λιμανιού / Μαρίνας Λάρνακας.