Δημόσια διαβούλευση για τη ΜΕΕΠ του έργου της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), σύμφωνα με το άρθρο 27 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018, ανακοινώνει ότι υπέβαλε στο Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), σχετικά με την κατασκευή του έργου «Γ’ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος της Λάρνακας».

Το έργο αφορά την κατασκευή των απαιτούμενων αποχετευτικών έργων συλλογής και μεταφοράς των αστικών λυμάτων του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού και των Κοινοτήτων Κίτι και Περιβόλια, με πρόβλεψη για την επικείμενη εξυπηρέτηση και της Κοινότητας Τερσεφάνου. Τελικός αποδέκτης των λυμάτων όλων των οικισμών θα είναι το υφιστάμενο Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων του ΣΑΛ.

Εκτός της προφανούς περιβαλλοντικής και κοινωνικής σημασίας του, το έργο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, καθόσον με την υλοποίηση και τη λειτουργία του θα καλυφθούν πλήρως οι απαιτήσεις συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως ισχύει. Επιπλέον, το έργο εκπληρώνει τον στόχο Νο 6 (Καθαρό Νερό & Αποχέτευση για όλους) της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ που έχει συνυπογράψει και η Κυπριακή Δημοκρατία.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει στο ΣΑΛ, μέχρι τις 20 Αυγούστου 2021 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση phaseC1@lsdb.org.cy, απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της μελέτης ή τις επιπτώσεις που η εκτέλεση ή/και η λειτουργία του έργου ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον.

ΣΑΛ_Γ ΦΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ_ΜΕΕΠ_28062021.pdf

ΣΑΛ_Γ ΦΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ_ΕΟΑ_15072021.pdf