Δέσμευση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΣΑΛ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας δεσμεύεται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη προστασία του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής και Οικολογικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 1221/2009 και των τροποποιητικών αυτού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1505 & 2018/ 2026 του ΕΜΑS.

Ειδικότερα, ο Οργανισμός δεσμεύεται για τα εξής: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ