Ένταξη του Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού και των Κοινοτήτων Κιτίου και Περβολιών στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ)

Αγαπητέ Δημότη,

Ένταξη του Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού και των Κοινοτήτων Κιτίου και Περβολιών στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ)

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) σας ενημερώνει ότι, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις  23.10.2009 (Κ.Δ.Π. 354/2009), έχει συμπεριληφθεί στα όρια του ΣΑΛ ο Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού και οι Κοινότητες Κιτίου και Περβολιών.

Η ένταξη των εν λόγω περιοχών στα όρια του ΣΑΛ κρίθηκε αναγκαία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των επηρεαζόμενων κατοίκων, για τη μείωση της ανεξέλεγκτης ρύπανσης που παρατηρείται στο περιβάλλον και κυρίως για να δώσει  τη δυνατότητα ορθολογικής ανάπτυξης και κατασκευής των αναγκαίων έργων αποχέτευσης στην περιοχή.  Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του ΣΑΛ, η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος στις περιοχές αυτές (Φάση Γ’),  αναμένεται να αρχίσουν το 2019.

Παράλληλα με βάση τις πρόνοιες του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου του 1971 μέχρι 2017 και τους σχετικούς Κανονισμούς του Συμβουλίου, θα αρχίσει και η  επιβολή των αποχετευτικών τελών. Τα τέλη που επιβάλλει το Συμβούλιο σκοπό έχουν την αποπληρωμή των δανείων για την εγκατάσταση αγωγών και την κατασκευή των απαραίτητων αντλιοστασίων, καθώς και για την εξόφληση της επένδυσης που ήδη έγινε από το ΣΑΛ για την κατασκευή του σύγχρονου Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων.

Τα αποχετευτικά τέλη επιβάλλονται με βάση την τελευταία αξία γενικής εκτίμησης των ακινήτων, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ακίνητο το οποίο βρίσκεται στα όρια του ΣΑΛ πρόκειται να μεταβιβαστεί, τότε θα πρέπει τα αποχετευτικά τέλη του τρέχοντος έτους να εξοφληθούν στα γραφεία του ΣΑΛ για να εκδοθεί Πιστοποιητικό Εξόφλησης, το οποίο είναι απαραίτητο να παρουσιαστεί κατά τη μεταβίβαση στο Κτηματολόγιο.

Τα γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας βρίσκονται στη γωνία των οδών Ήρας και Φ. Κόντογλου, 6057 Λάρνακα.  Για πληροφορίες που αφορούν το ΣΑΛ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου www.lsdb.org.cy. Το ΣΑΛ είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση και επίλυση τυχόν αποριών σας στο τηλέφωνο 24815222 εσωτ. 117 ή στο email accounts@lsdb.org.cy.

 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας